Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r.

15 lutego naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Była to okazja do sprawozdania z działalności jednostki w minionym roku oraz do zaprezentowania planów na nowy rok.

W  naszym spotkaniu brali udział zaproszeni goście
– Mateusz Liput – Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.
– Krzysztof Podkul – Komendant Gminny ZOSP RP w Krościenku Wyżnym.
– Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
– Adam Skiba – Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie.
– st. bryg. Marusz Bieńczak Komendant Miejski PSP w Krośnie.
– st. bryg. w st. spocz. Jan Szmyd – Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie.
– Marek Aftanas – Radny Powiatu Krośnieńskiego, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.
– Eugeniusz Such – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne
– Mateusz Podkul – Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne.
– Lucjan Fejkiel – Zastępca Przewodniczącego Podkarpackiego NSZZ Solidarność.
– ks. Wiesław Kałamarz – Proboszcz parafii Krościenko Wyżne, kapelan OSP Krościenko Wyżne.
– Rafał Przymusiński –  Kierownik GOSiR w Krościenku Wyżnym
– dh Robert Zygarowicz – Naczelnik OSP Pustyny.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17 od wprowadzenia sztandaru i wysłuchaniu hymnów: narodowego i strażackiego. Następnie prezes OSP – dh Andrzej Glazar powitał wszystkich przybyłych gości. Minutą ciszy uhonorowano zmarłego w ubiegłym roku  śp. dh Kazimierza Glazara – Członka Honorowego naszej jednostki. Tegoroczne zebranie poprowadził  dh Dariusz Gruszka, jednogłośnie wybrany na przewodniczącego .
Funkcję Sekretarza powierzono dh Grzegorzowi Gruszce. Realizując porządek zebrania dokonano wyboru Komisji:  Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej. Przewodniczący Komisji Mandatowej dh Agnieszka Wójcik odczytała protokół, z którego wynikało, że Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania uchwał i wniosków.
Naczelnik – dh Paweł Szałankiewicz złożył sprawozdanie z działalności jednostki za 2019 r., z którego wynikało, że OSP Krościenko Wyżne w minionym roku uczestniczyła 86 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 28 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 58  razy, alarmów fałszywych nie odnotowano. Ponadto, nasi druhowie dziesięciokrotnie zabezpieczali powiat krośnieński.

W tym roku uhonorowaliśmy okolicznościową statuetką druha  Stanisława Pelczara za wzorową postawę i udział w akcjach ratunkowych.

W okresie sprawozdawczym także  nastąpiły zmiany w składzie Zarządu, gdyż rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu złożył dh Dariusz Gruszka. Nowym prezesem został dh Andrzej Glazar, natomiast Walne Zebranie w miejsce dh Gruszki wybrało dh Gabriela Glazara.  Funkcję Skarbnika powierzono dh Agnieszce Wójcik.

Szkolenia strażaków:

  • Z zakresu ratownictwa technicznego (6 druhów)
  • kurs dowódców (5 druhów)
  • kurs kierowania ruchem (10 druhów)
  • kurs podstawowy (2druhów , 3 druhny)

 

W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

– średni samochód ratowniczo gaśniczy Volvo – 760 000 zł (dotacje: Gminy Krościenko Wyżne, NFOŚiGW, KSRG),
– aparaty powietrzne MSA -4 komplety – ok. 24 000 zł (dotacja z WGOŚiGW Rzeszów plus wkład własny),
-zestaw poduszek pneumatycznych Holmatro – ok. 15 000 zł (dotacje: Fundusz Sprawiedliwości, Gmina Krościenko Wyżne),
-pilarka MS193T (dofinansowanie z Lasów Państwowych plus wkład własny).

Ze  środków własnych zakupiono:
– motopompa szlamowa Honda WT20
– wąż pożarniczy W52 -10 sztuk
– wąż pożarniczy W75 -8 sztuk
– linka strażacka
– prądownica PW-52 turbo
– redukcja przełącznik -3 szt.
– klucz do hydrantu naziemnego
– kurtyna wodna
– stojak hydrantowy
– mostek przejazdowy -2 sztuki
– drabiny strażackie Fire-Tec 2x18s i Fire-tec 1x18s
– pałąk do kalenicy
– stożek ostrzegawczy 6 sztuk
– wentylator oddymiający
– opryskiwacz plecakowy
– hełm strażacki Rosenbauer Heros Titan – 6 sztuk
– radiotelefon nasobny motorola DP4600e -2 sztuki
– agregat prądotwórczy Endresss .

Wykonano następujące prace: porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie .W ramach prac społecznych wykonano:, pomoc w organizacji uroczystości państwowych, parafialnych i gminnych, zabezpieczanie biegów, procesji, transport i rozładunek darów dla mieszkańców Krościenka Wyżnego i inne.  Przeprowadzono OTWP na szczeblu środowiskowym oraz gminnym, zorganizowano pokazy strażackie.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r., oraz projekt planu finansowego na 2020 r. przedstawił prezes– dh Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym poniesiono m.in.: koszty zakupu wyposażenia, jak i koszty naprawy sprzętu, umundurowania, organizacji OTWP i szkoleń.

Kolejnym punktem było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP. Przedstawił je Przewodniczący Komisji dh Sebastian Pelczar. W swoim sprawozdaniu zaznaczył zadania, które są obecnie w realizacji oraz te, już wykonane przez Zarząd. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2019. Członkowie Ochotniczej Straży w Krościenku jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Zarządowi.

Następnie przystąpiono do wysłuchania planów na rok 2020. Przedstawiono  plan działalności, szkoleń oraz zapotrzebowania na sprzęt pożarniczy. Plan przyjęto jednogłośnie. W kolejnym etapie głos zabrali zaproszeni goście.

Wójt Gminy – Mateusz Liput podkreślił, iż 2019 r. był z pewnością jednym ze szczególnych, a być może najlepszym rokiem w działalności naszej jednostki, ze względu na ilość pozyskanego sprzętu, gdyż jego wartość wynosi ok. 850 000 zł. Podziękował w imieniu swoim oraz strażaków z Krościenka Wyżnego wszystkim osobom, które okazały wsparcie w pozyskaniu ww. wyposażenia: Posłowi Biotrowi Babinetzowi, Poseł Marii Kurowskiej, Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi,  byłej Wicewojewodzie Lucynie Podhalicz, Prezesowi Adamowi Skibie, komendantowi Mariuszowi Bieńczakowi oraz Radzie Gminy Krościenko Wyżne. Wójt podziękował strażakom za ich wzorową służbę dla naszej gminy i Ojczyzny deklarując dalszą pomoc w pozyskiwaniu środków na bieżącą działalność jednostki.

Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący dh Dariusz Gruszka jeszcze raz podziękował wszystkim druhnom i druhom za współpracę, zaangażowanie i pełen profesjonalizm oraz przybyłym gościom za udział w zebraniu. Po czym zaprosił wszystkich obecnych na uroczysty obiad, a następnie na zwiedzanie Izby Pamięci.

W imieniu wszystkich strażaków pragniemy także podziękować dh  Dariuszowi Gruszce za pełnioną funkcję prezesa OSP, oraz pogratulować dh Antoniemu Frydrychowi za uzyskanie godności Członka Honorowego oraz działalność na rzecz nasze jednostki.