Tematyka zajęć

I. Cel i zakres kształcenia.

1. Celem kształcenia według niniejszego programu jest przygotowanie członków młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach OSP, a także krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Zamierzany efekt prowadzenia zajęć:

 • zna organizację ochotniczych straży pożarnych oraz regulaminowe zadania MDP i OSP,
 • zna czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • zna podstawowe zasady zapobiegania pożarom w różnych obiektach w tym także w obiektach mieszkalnych i użyteczności publi­cznej,
 • zna formy ochrony przeciwpożarowej,
 • wie jak wygląda zaopatrzenie wodne i system alarmowania,
 • zna podręczny sprzęt gaśniczy,
 • zna sprzęt stanowiący wyposażenie OSP
 • zna regulamin zawodów pożarniczych dla MDP,
 • zna ogólne zasady służby wewnętrznej,
 • zna formy pracy kulturalno-oświatowej,
 • zna zasady udzielania przedlekarskiej pomocy medycznej (BLS i KPP);

II. Członek MDP OSP Krościenko Wyżne powinien umieć:

a) promować ochronę przeciwpożarową wśród kolegów i w środowisku zamieszkania;
b) posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym, obsługiwać sprzęt stanowiący wyposażenie OSP Krościenko Wyżne
c) wykonywać ćwiczenia przewidziane regulaminem zawodów pożarniczych MDP;
e) udzielić przedlekarskiej pomocy medycznej.

Plan pracy:

 • udział w konkursach OTWP,
 • udział w zawodach sportowo-pożarniczych CTIF,
 • udział w akcjach harytatywnych i na rzecz środowiska lokalnego,
 • integracja drużyny poprzez akcje, rajdy i wycieczki,
 • prowadzenie kroniki MDP w formie strony www,
 • realizacja programu szkolenia MDP:
  • Zagadnienia ogólne (regulaminy, przepisy
  • Zapobieganie pożarom
  • Technika pożarnicza
  • Pierwsza pomoc
  • Zagadnienia związane z zawodami CTIF
  • Zagadnienia obronne
  • Zagadnienia patriotyczne