Kalendarium wydarzeń

Kalendarium ważniejszych wydarzeń z działalności OSP Krościenko Wyżne:

1898 r.
powołanie do życia w Krościenku Wyżnym Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizatorem i pierwszym naczelnikiem OSP został  Franciszek Fejkiel, który funkcję tę pełnił od 1898 r. do 1921 r.

1909 r.
rozpoczęcie zorganizowanej działalności przez OSP.

1910 r.
zakup ręcznej sikawki czterokołowej. Ten sprzęt zakupiono z darów mieszkańców.

1920 r.
zakupiono drugą sikawkę ręczną oraz węże parciane.

1921 r.
– pierwsza informacja na temat Zarządu OSP, w którego składzie znaleźli się: Franciszek Fejkiel (naczelnik), Ignacy Filar (z-ca naczelnika), Roman Żywiec (sekretarz), Jan Pelczar (skarbnik).

– utworzenie przy jednostce orkiestry dętej o nazwie „Jedność”. Liczyła ona początkowo 19 członków. Organizatorem i pierwszym  kapelmistrzem został Jan Bargieł z Zagórza.

1926 r.
w składzie nowego Zarządu znaleźli się: Ignacy Podkul (prezes), Ignacy Filar (naczelnik), Stanisław Fejkiel (z-ca naczelnika), Roman Żywiec (sekretarz), Stanisław Żywiec (skarbnik), Ignacy Zając (komendant ratunkowy), Władysław Żywiec (komentant wodny), Franciszek Pudła (chorąży), Jan Marszałek (instruktor).

1926 r.
za pieniądze wypracowanie przez orkiestrę dętą działającą przy OSP oraz za kwoty otrzymane od członków wspierających, strażacy zakupili kolejny sprzęt gaśniczy, mundury i hełmy reprezentacyjne.

1927 r.
mieszkańcy wsi ufundowali straży sztandar.

1934 r.
4.II nastąpiły wybory nowych władz OSP Krościenko Wyżne. Zarząd przedstawiał się następująco: Ignacy Filar (prezes), Roman Żywiec (naczelnik), Stanisław Fejkiel (z-ca naczelnika), Władysław Żywiec (sekretarz), Karol Pelczar (skarbnik). Po kilku miesiącach nastąpiły zmiany, w wyniku których prezesem został Władysław Piękoś – miejscowy organista.

1934 r.
podział organizacyjny jednostki na oddział ratowniczy (ratujący ludzi i dobytek) i wodny (prowadzący akcję gaśniczą): każdy liczył po 10 osób.

1935 r.
13.I na zebraniu Zarządu część jego członków zrezygnowała z pełniania funkcji. Na kolejnym zebraniu Zarządu, które odbyło się8.XII wybrano jego nowy skład: Jan Szmyd (prezes), Roman Żywiec (naczelnik), Stanisław Fejkiel (z-ca naczelnika), Wojciech Żywiec (sekretarz), Jan Marszałek (skarbnik). Jednak 6.I 1936 nastąpiły kolejne zmiany w Zarządzie, mianowicie zastępcą prezesa został Piotr Glazar (sołtys), Stanisław Przybyła został sekretarzem.

1939- 1942 r.
Zarząd, jak i cała jednostka nie funkcjonowały. Dopiero w 1942 r. doszło do wznowienia działalności. Do Zarządu wybrani zostali: Jan Szmyd (prezes), Roman Żywiec (naczelnik), Franciszek Podkul (z-ca naczelnika).

1945 r.
10 IX odbyło się zebranie organizacyjne członków OSP, na którym postanowiono zgromadzić i skompletować zdewastowany przez okupanta sprzęt, którym można byłoby na nowo rozpocząć działalność pożarniczą.

1946 r.
22.VI odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wybory do Zarządu OSP Krościenko Wyżne, a znaleźli się w nim: Jan Szmyd (prezes), Roman  Żywiec (naczelnik), Franciszek Podkul (z-ca naczelnika), Józef Pelczar (sekretarz), Kazimierz Szmyd (skarbnik), Franciszek Pelczar (komendant ratowniczy), Franciszek Glazar I (komendant sikawki), Franciszek Glazar II (przewodniczący komisji rewizyjnej), Franciszek Glazar III (z-ca sekretarza), Władysław Rysz (z-ca komendanta ratowniczego), Stanisław Rysz (z-ca skarbnika), Józef Podkul (z-ca komendanta sikawki), Józef Pelczar (sekretarz komisji rewizyjnej), Maksymilian Podkul (członek komisji rewizyjnej.

1947 r.
6.VII na Walnym Zebraniu dokonano wyboru nowych władz OSP: Jan Szmyd (prezes), Franciszek Fejkiel (naczelnik), Franciszek Pelczar (z-ca naczelnika), Władysław Rysz (komendant ratowniczy), Stanisław Rysz (z-ca komendanta ratowniczego), Józef Podkul (komendant wodny), Józef Pelczar (z-ca komendanta wodnego). Skład komisji rewizyjnej: Władysław Bargiel, Franciszek Glazar, Henryk Kielar.

1948 r.
od 27.VI w Zarządzie pracowali: Ignacy Filar (prezes), Franciszek Podkul (naczelnik), Franciszek Pelczar (z-ca naczelnika), Józef Pelczar (sekretarz), Franciszek Glazar (skarbnik). Komisja rewizyjna: Kazimierz Szmyd, Władysław Rysz, Józef Marszałek.

1948 r.
zakup przez jednostkę używanej motopompy. Uroczystość „chrztu” tego urządzenia odbyła się 14 VII. Obecni na niej byli przedstawiciele władz powiatowych, jednostek OSP z okolicznych miejscowości. Poświęcenia motopompy dokonał proboszcz krościeński ks. Jan Telma.

1951 r.
Wybrano nowy Zarząd: Ignacy Filar (prezes), Franciszek Podkul (naczelnik), Franciszek Glazar (z-ca naczelnika), Józef Marszałek (sekretarz), Mieczysław Pudłowski (z-ca naczelnika ds. kulturalno-oświatowych.

1956 r.
rozpoczęcie budowy nowej strażnicy. Prace zakończono w 1975 r.

1958 r.
Skład nowego Zarządu tworzyli: Franciszek Habrat (prezes), Franciszek Podkul (naczelnik), Franciszek Glazar (z-ca naczelnika), Roman Żywiec (sekretarz). W roku następnym skład Zarządu tworzyli także: Józef Pelczar (sekretarz), Franciszek Pelczar (skarbnik), Józef Podkul (naczelnik sekcji).

1959 r.
odbyły się obchody 50-lecia zorganizowanej działalności OSP. Na tę okazję wykonano okolicznościowe gwoździe z wyrytymi nazwiskami mieszkańców wsi i członków OSP. Umieszczono je na drewnianej tablicy pamiątkowej.

1960 r.
W tym roku zmarli: Franciszek Habrat (prezes) oraz z-ca naczelnika Franciszek Glazar. Do Zarządu w ich miejsce weszli Józef Glazar i Józef Pelczar. Od roku 1968 Józefa Pelczara na stanowisku prezesa zmienił Jan Patla.

1966 r.
Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Krośnie przekazała jednostce samochód ciężarowy Studebacker. Został on w warsztatach krościeńskiego Kółka Rolniczego przerobiony na wóz strażacki. Po 6 latach eksploatacji uległ on uszkodzeniu.

1972 r.
jednostka otrzymała nowy samochód pożarniczy – „Żuk”, który użytkowała przez kilka lat.

1984 r.
OSP otrzymała Stara 666, starszej generacji. Wówczas „Żuka” oddano do dyspozycji Komendy Rejonowej PSP w Krośnie.

1986 r.
powołano komitet budowy nowej remizy, a przez następne lata gromadzono materiał i prowadzono prace budowlane. Trwały one do 1991 r. Uroczyste poświęcenie obiektu nazwanego Domem Strażaka, dokonane przez proboszcza ks. Jana Szpunara, odbyło się  5 V tego roku i połączone zostało z poświęceniem nowego sztandaru jednostki. Tydzień później (12 V) nastąpiło otwarcie  nowego budynku.

1988 r.
z funkcji naczelnika ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia zrezygnował Franciszek Podkul. Jego miejsce zajął Jan Habrat.

1990 r.
– w czerwcu zmarł Jan Patla – prezes OSP. W jego miejsce na tę funkcję wybrany został Władysław Stypuła. Równocześnie zastępcą naczelnika został Zdzisław Lorens. W następnym roku obowiązki drugiego wiceprezesa powierzono Kazimierzowi Glazarowi.

– w dowód uznania Komenda Wojewódzka PSP w Krośnie przyznała jednostce samochód bojowy nowej generacji Star 244 oraz nową motopompę z osprzętem.

1992 r.
KW PSP przekazała OSP drugi samochód „Żuk”.

1993 r.
Zmarł wieloletni naczelnik OSP Franciszek Podkul. Pogrzeb odbył się 29.VIII. Rok później umiera inny zasłużony strażak – prezes Władysław Stypuła. W OSP Krościenko Wyżne działał przez 49 lat. Jego pogrzeb odbył się 19.X.

1995 r.
od tego roku w Zarządzie działali między innymi: Michał Marszałek (prezes), Jan Habrat (naczelnik), Zdzisław Lorens (v-ce prezes i z-ca naczelnika)

1997 r.
z dniem 10 IV Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Ryszard Korzeniowski włączył jednostkę OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaźniczego.

1998 r.
– w dniu 24.I na Walnym Zebraniu odbyły się kolejne wybory. Prezesem został Michał Marszałek, naczelnikiem i v-ce prezesem Jan Habrat, z-cą naczelnika Zdzisław Lorens, sekretarzem Józef Półchłopek, skarbnikiem Antoni Frydrych. Członkiem Zarządu został Kazimierz Glazar.  Komisję rewizyjną tworzyli: Edward Szmyd, Mieczysław Krauz, Robert Wójcik, Jan Szmyd i Andrzej Glazar.

– jednostka świętowała 100-lecie istnienia. Na obchody złożyła się m.in. uroczysta msza święta, przemarsz wraz z orkiestrą dętą na cmentarz, złożenie wiązanek kwiatów na grobach zmarłych strażaków.

2001 r.
na dzień 27.I skład Zarządu OSP przedstawiał się następująco: Edward Szmyd (prezes), Zdzisław Lorens (v-ce prezes naczelnik), Józef Półchłopek (z-ca naczelnika), Kazimierz Glazar (gospodarz), Jan Żywiec (sekretarz), Andrzej Glazar (skarbnik), Robert Wójcik i Jan Pietruszka (członkowie zarządu). Komisja rewizyjna: Zbigniew Liput (przewodniczący), Mieczysław Krauz (z-ca przewodniczącego), Jan Szmyd (sekretarz komisji rew.), Antoni Frydrych i Grzegorz Szmyd (członkowie komisji rew.)

2003 r.
zakup samochodu lekkiego marki Ford Transit GLAW, zaopatrzonego w agregat wysokociśnieniowy, umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie akcji gaśniczej.

2004 r.
Skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnejna dzień 7.II 2004 r.: Edward Szmyd (prezes), Robert Wójcik (v-ce prezes naczelnik), Kazimierz Glazar (gospodarz), Jan Żywiec (sekretarz), Andrzej Glazar (skarbnik), Jan Pietruszka (członek zarządu).Komisja rewizyjna: Zbigniew Liput (przewodniczący), Mieczysław Krauz (z-ca przewodniczącego), Szmyd Grzegorz (sekretarz komisji rew.), Antoni Frydrych (członek komisji rew.). W 2005 r. na stanowisku gospodarza K. Glazara zastąpił Marcin Karaś.

2005 r.
odnowienie umowy w sprawie włączenia OSP do KSRG.

2006 r.
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd: Zbigniew Liput (prezes), Grzegorz Lorens (wiceprezes), Robert Wójcik (v-ce prezes, naczelnik), Marcin Karaś (gospodarz), Andrzej Glazar (skarbnik), Jan Żywiec (kronikarz), Paweł Such (sekretarz), Paweł Dziepak (członek zarządu). Komisja rewizyjna: Edward Szmyd, Antoni Frydrych, Szmyd Grzegorz. Na dzień 1.I. 2008 r. w Zarządzie funkcję gospodarza pełnił Stanisław Pelczar, a kronikarzem został Grzegorz Gruszka.

2008 r.
obchody jubileuszu 110-lecia OSP.

2009 r.
– Utworzenie Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Krościenko Wyżne.

– 10 listopada 2009 r. przy licznym udziale uczestników i w strugach deszczu, odbył się pogrzeb naszego kolegi – dh. Zdzisława Lorensa. Msze św. pogrzebową w koncelebrze z innymi sześcioma kapłanami odprawił kapelan woj. Straży Pożarnych ks. Jan Krynicki. Homilię pogrzebową wygłosił ks. Jan Majewski z Kaliningradu (diec. moskiewska). W pogrzebie wzięły udział delegacje okolicznych Jednostek Straży Pożarnych, Orkiestra dęta OSP w Krościenku oraz licznie przybyli krewni, przyjaciele, znajomi i sąsiedzi zmarłego.

2011 r.
Na Walnym Zebraniu dokonano zmian w Zarządzie. Jego skład przedstawia się następująco: Prezes -Zbigniew Liput, Wiceprezes- naczelnik -Robert Wójcik, Wiceprezes -Jan Kuźnar, Z-ca naczelnika -Daniel Pelczar, Sekretarz, Kronikarz -Grzegorz Gruszka, Skarbnik-Andrzej Glazar, Gospodarz -Marcin Karaś, Członek Zarządu -Stanisław Pelczar, Członek -Paweł Dziepak, Członek-(przedstawiciel orkiestry dętej) – Mieczysław Hebda
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący -Antoni Frydrych, Z-ca Przewodniczącego -Edward Szmyd, Sekretarz -Grzegorz Szmyd. W kolejnych latach w miejsce Roberta Wójcika funkcję naczelnika objął Daniel Pelczar, a jego zastępcą został Marcin Michna.

2012 r.
Po ponad 90 latach Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym przestała być orkiestrą strażacką. Przesła pod opiekę Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym. Od tej pory próby orkiestry odbywają się nie w świetlicy OSP, a w budynku Bibliotego Gminnej.

2013 r.
Obchody 115-lecia OSP Krościenko Wyżne, podczas których odsłonięto i poświęcono pomnik ufundowany przez miejscowych strażaków ku czci wszystkich zmarłych druhów z naszej jednostki.

2014 r.
Ukończenie prac modernizacyjnych nad Domem Strażaka. Od tej pory wyposażony jest w trzy pomieszczenia garażowe, kotłownię, magazynki, pomieszczenia socjalne, toalety i łazienki oraz dwa pomieszczenia kuchenne. Świetlica wyposażona jest w sprzęt multimedialny i nagłaśniający. Powstała też Izba Tradycji Strażackich, która zawiera liczne eksponaty związane z pożarnictwem, zgromadzone przez OSP Krościenko Wyżne.

2015 r.

 • Decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Bogdana Kuligi do naszej jednostki przekazany został samochód Star 14-227- GBA 2/17, który dotychczas pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie. Uroczyste przekazanie ww. samochodu, przy udziale nadbryg. Bogdana Kuligi odbyło się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Krościenko Wyżne 21.02.2015 r.
 • Powołanie funkcji kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Posługę tę pełni ks. Wiesław Kałamarz.(miejscowy proboszcz).

2016 r.

 • 27.II odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W składzie Zarządu nastąpiło wiele zmian. W miejsce Daniela Pelczara funkcję naczelnika objął Mateusz Liput, przez co stał się najmłodszym naczelnikiem w historii naszej jednostki – w dniu wyboru miał 26 lat. Jego zastępcą został Paweł Szałankiewicz. W miejsce członków zarządu – Stanisława Pelczara i Pawła Dziepaka wybrani zostali Dariusz Gruszka i Damian Liput. Tak więc Zarząd OSP Krościenko Wyżne przedstawia się następująco: Zbigniew Liput (prezes), Mateusz Liput (v-ce prezes – naczelnik), Jan Kuźnar (v-ce prezes), Paweł Szałankiewicz (z-ca naczelnika), Grzegorz Gruszka (sekretarz), Marcin Karaś (gospodarz), Mieczysław Hebda (gospodarz świetlicy), Andrzej Glazar (skarbnik), Dariusz Gruszka oraz Damian Liput (członkowie zarządu), ks. Wiesław Kałamarz – kapelan strażaków OSP Krościenko Wyżne.
 • Przekazanie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie lekiego samochodu operacyjnego Volkswagen T4 (bus).
 • 23.04. na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Pustynach odbyły się ćwiczeia ratowniczo gaśnicze „SMOLARNIA 2016”. W manewrach brały udział jednostki z OSP-KSRG z terenu Gminy Krościenko Wyżne (Krościenko Wyżne, Pustyny); z OSP-KSRG z terenu Gminy Miejsce Piastowe (Miejsce Piastowe, Rogi); z OSP-KSRG z terenu Gminy Iwonicz Zdrój (Iwonicz, Iwonicz Zdrój)

2017 r.

 • marzec – zmiany w składzie zarządu jednostki. Rezygnację złożył Prezes Zbigniew Liput i Wiceprezes Jan Kuźnar. Prezesem został Mateusz Liput, zaś w jego miejsce jako Naczelnika wybrano Pawła Szałankiewicza. Do zarządu w miejsce druha Liputa wszedł Radosław Jurczak i objął stanowisko Zastępcy Naczelnika. Funkcję Wiceprezesa objął Dariusz Gruszka. Jan Kuźnar pozostał członkiem zarządu.
 • 9.09. W Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Krościenku Wyżnym nasza drużyna w składzie: Paweł Szałankiewicz, Sebastian Pelczar, Michał Zarych, Michał Niżnik, Grzegorz Gruszka, Gabriel Glazar, Marcin Niepokój, Arkadiusz Bargiel, Radosław Jurczak zajęła I miejsce. Natomiast 29.09. ta sama drużyna w IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Odrzykoniu zajęła wspaniałe 5 miejsce.
 • 11.10. Ta data zapisze się na kartach historii naszej jednostki jako jeden z piękniejszych momentów. Stało się to za sprawą zakupu przez naszą jednostkę OSP ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych renomowanej firmy Holmatro.

2018 r.

 • 05.04. Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej. Rezygnacje złożył Przewodniczący Komisji – dh Antonii Frydrych. W jego miejsce wybrano dh Sebastiana Pelczara.
 • 09.06. Nasza jednostka obchodzi jubileusz 120-lecia istnienia. Wydarzenie miało bardzo podniosły charakter i zostanie z pewnością na długo w pamięci jego uczestników.
 • 18.11.  Zmiany w składzie zarządu. Po raz pierwszy w historii Gminy Krościenko Wyżne oraz naszej jednostki, w wyborach samorządowych zwyciężył strażak – dh Mateusz Liput – prezes naszej jednostki. W związku z objęciem funkcji Wójta Gminy Krościenko Wyżne konieczne było złożenie przez niego rezygnacji z członkostwa w zarządzie naszej jednostki. Jego następcą został dotychczasowy Wiceprezes Dariusz Gruszka. Do zarządu wybrano Marcina Michnę, który objął funkcję Wiceprezesa.

2019 r.

 • lipiec: do jednostki OSP Czekaj (pow. jasielski) zostaje sprzedany samochód FORD Transit. Środki z tej transakcji pozwoliły na zakup sprzętu na nowy samochód, który ma dotrzeć do nas końcem października.
 • 26.08. Otrzymujemy dofinansowanie z UG Krościenko Wyżne i Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup zestawu pneumatycznego marki Holmatro.
 • 13.09. Otrzymujemy dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup czterech aparatów powietrznych MSA Auer.
 • 04.10. Dzięki otrzymanym dotacją z Gminy Krościenko Wyżne, NFOŚiGW, KSRG oraz dwuletnim staraniom nasza jednostka zakupiła pierwszy w historii fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo (GBA 3/16). Koszt pojazdu to niespełna 760 000 zł.

2020 r.

 • 1.01. zmiany w składzie zarządu. Rezygnacje złożył Prezes dh Dariusz Gruszka. Jego następcą został wybrany dh Andrzej Glazar – wieloletni Skarbnik. Funkcję Skarbnika objęła dh. Agnieszka Wójcik
 • marzec: zakończyliśmy zorganizowaną przez wójta Mateusza Liputa zbiórkę dla szpitala w Łańcucie. Zebraliśmy 9 palet artykułów pierwszej potrzeby w związku z pandemią Covid-19, które wysłaliśmy ciężarówką do Łańcuta.
 • kwiecień: W związku z panującą pandemią koronawirusa, zgodnie z wytycznymi rządu RP, podczas obchodów Wielkanocy nie pełniliśmy warty przy Bożym Grobie, a w niedziele Zmartwychwstania Pańskiego jako przedstawiciele parafii uczestniczyliśmy w mszy rezurekcyjnej (pięcioosobowa delegacja: prezes OSP dh Andrzej Glazar, wójt gminy dh Mateusz Liput oraz Poczet Sztandarowy: naczelnik dh Paweł Szałankiewicz, przewodniczący KR dh Sebastian Pelczar oraz dh Michał Zarych (w kościołach mogło wówczas zgodnie z rozporządzeniem przebywać maksymalnie 5 wiernych).
 • czerwiec:
  – Podczas obchodów Bożego Ciała dokonaliśmy skromnego poświęcenia pozyskanego rok wcześniej nowego samochodu pożarniczego VOLVO. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie byliśmy w stanie zorganizować obchodów na większą skalę, które mieliśmy we wcześniejszych planach.
  – Przez nasz powiat kilkukrotnie przeszły ulewy, które spowodowały znaczne szkody w kilku okolicznych gminach. Nasi strażacy 31-krotnie brali udział w działaniach ratowniczych związanych z likwidacją występujących wówczas powodzi i podtopień.
 • Dzięki licznym dofinansowaniom pozyskaliśmy znaczną ilość nowego wyposażenia, m.in.: ubrania bojowe firmy Rosenbauer, kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy, miernik napięcia, pilarkę do stali i betonu, komputer stacjonarny, zestaw nagłośnieniowy. Dziękujemy Gminie Krościenko Wyżne oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzmocnienia potencjału bojowego naszej jednostki. Dzięki środkom z budżetu gminy wykonano również odwodnienie wokół naszej remizy.
 • Rok 2020 zakończyliśmy ze 109 interwencjami na koncie (25 pożarów oraz 84 miejscowe zagrożenia).

2021 r.

 • Wyjątkowo późno tj. 12.VI, z powodu trwającej pandemii koronawirusa, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas zebrania wybrano następujący skład władz jednostki: dh Andrzej Glazar – Prezes, dh Gabriel Glazar – Wiceprezes-Naczelnik, dh Wojciech Haręzga – Wiceprezes, dh Radosław Jurczak – Z-ca Naczelnika, dh Sebastian Pelczar – Sekretarz, dh. Agnieszka Wójcik – Skarbnik, dh Grzegorz Gruszka – Kronikarz, dh Marcin Karaś – Gospodarz, dh Mieczysław Hebda – członek zarządu (Gospodarz świetlicy) oraz dh Marcin Staroń – członek zarządu. Wybrano również komisje rewizyjną w składzie: dh Grzegorz Szmyd – Przewodniczący, dh Marcin Michna – Wiceprzewodniczący oraz dh. Klaudia Kielar – Sekretarz.
 • 2 lipca, podczas Zjazdu Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym przedstawiciele naszej jednostki weszli w skład władz: dh Mateusz Liput został wybrany Prezes ZOG, dh Andrzej Glazar Wiceprezesem ZOG, a dh. Agnieszka Wójcik objęła funkcję Skarbnika Zarządu Oddziału Gminnego. W skład Zarządu weszli ponadto druhowie Gabriel Glazar i Paweł Szałankiewicz. Druh Sebastian Pelczar został natomiast Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym
 • Dzięki dofinansowaniom Gminy Krościenko Wyżne, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Fundacji ORLEN, Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, przy wkładzie własnym jednostki pozyskano znaczącą ilość nowego wyposażenia – kolejne ubrania bojowe firmy Rosenbauer, podporę stabilizacyjną, radiostacje nasobne, butle powietrzne oraz parawan ochronny. Z kolei ze środków państwowych, w ramach dotacji przeciwdziałania skutkom COVID-19 zakupiono defibrylator AED
 • 27 listopada podczas V Zjazdu Powiatowego ZOSP RP w Krosnie Prezes naszej jednostki dh Andrzej Glazar został wybrany Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Krośnie

2022 r.

 • na przełomie lipca i sierpnia doszło do zmian w składzie zarządu: dh Daniel Pelczar został Naczelnikiem, a Gabriel Glazar Zastępcą Naczelnika. Do pełnienia funkcji Wiceprezesa został wybrany dotychczasowy sekretarz Sebastian Pelczar.
 • w listopadzie zakończył się remont generalny samochodu Star-Man

 

Opracowanie: Mateusz Liput, Sebastian Pelczar