Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne.

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Na tego typu spotkaniach dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Jest to również okazja do zaprezentowania planów: finansowego i działalności danej jednostki na nowy rok, dyskutuje się o problemach i sukcesach. Tego typu zebranie odbyło się również 24 lutego br., o godz. 17:00 w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. W podsumowaniu przez naszą jednostę minionego roku udział wzięli licznie przybyli goście:


Pan Piotr Babinetz –
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Dh Mateusz Liput – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie / Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym,
Dh Krzysztof Podkul – Komendant Gminny ZOSP RP w Krościenku Wyżnym / Prezes OSP Pustyny,
Nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga –
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie,
Bryg. Zbigniew Nowak –
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie,
St. brg. w st. spocz. Jan Szmyd –
Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie/ członek OSP Krościenko Wyżne,
Pan Dariusz Sobieraj –
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego/ członek OSP Krościenko Wyżne,
Pan Mateusz Podkul –
Kierownik Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie,
Pan Marek Aftanas – Radny Powiatu krośnieńskiego/ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym,
Pan Jan Omachel –
Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
Pan Antoni Dębiec –
Przewodniczący Rady Gminy,
Pan Edward Marszałek –
Radny Gminy Krościenko Wyżne/ Prezes SK „Dębina”,
Pan Eugeniusz Such – Radny Gminy Krościenko Wyżne/ Członek Wspierający OSP Krościenko Wyżne,
Ks. Wiesław Kałamarz – Probosz Parafi oraz Kapelan OSP Krościenko Wyżne,
Pan Lucjan Fejkiel – Przedstawiciel Podkarpackiego NSZZ Solidarność,
Pani Lucyna Liput – Dyrektor GOPS w Krościenku Wyżnym,
Pan Rafał Przymusiński – Kierownik GOSiR w Krościenku Wyżnym,
Pani Marta Such – W-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym,
Pani Dorota Frydrych – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym,
Pani Maria Nowak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym,
Dh Robert Zygarowicz – Naczelnik OSP Pustyny,
Pan Konrad Markowicz – Przedstawiciel firmy WALTER,
Pan Wojciech Patlewicz – Właściciel firmy EURONET,
Dh Jan Żywiec – Członek Honorowy OSP Krościenko Wyżne,
Dh Jan Habrat – Członek Honorowy OSP Krościenko Wyżne,
Dh Jan Liput – Członek Honorowy OSP Krościenko Wyżne.

Tradycyjnie zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne. W tym roku w roli gospodarza zebrania zadebiutował dh Mateusz Liput, który od marca     2017 r., pełni funkcję Prezesa tutejszej jednostki. Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu hymnów: narodowego i strażackiego oraz powitaniu wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Gości, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym jednogłośnie został dh Dariusz Gruszka (Wiceprezes OSP Krościenko Wyżne). Funkcję Sekretarza powierzono dh Grzegorzowi Gruszce. Realizując porządek zebrania dokonano wyboru Komisji:  Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej (która jednocześnie pełniła funkcję Komisji Wyborczej). Przewodniczący Komisji Mandatowej dha Agnieszka Wójcik odczytała protokół, z treści którego wynikało, iż spośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu uczestniczy 81% strażaków, stąd Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania uchwał i wniosków.
Prezes Mateusz Liput złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r., z którego wynika, że w akcjach  ratowniczych  straż z Krościenka uczestniczyła 47 razy, w tym: w gaszeniu pożarów 20 razy, a w likwidacji miejscowych zagrożeń 27 wyjazdów, alarmów fałszywych nie odnotowano. W działaniach ratowniczych uczestniczyli wszyscy druhowie, posiadający odpowiednie badania i przeszkolenie, wchodzący w skład Jednostki Operacyjno Technicznej.  W siedzibie OSP przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 45 strażaków oraz 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Straż dysponuje trzema samochodami,  lekkim: Ford, Volkswagen T4 bus i średnim StarMan M78. W roku sprawozdawczym pozyskano znaczną ilość nowego wyposażenia, tj.: Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro, pralkę Hotpoint Ariston, myjkę ciśnieniową Karcher, zestaw monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, skrzynię z blachy ryflowanej na średni samochód, sprzęt komputerowy, konsolę XBOX, Dwie analogowo-cyfrowe radiostacje MOTOROLA, Radiostacja przewoźna Motorola, 5 siekier, 2 łopaty, 1 widły, węże ogrodowe, umundurowania wyjściowe oraz elementy wyposażenia osobistego. W ramach prac społecznych wykonano: mycie i uporządkowanie pomnika grunwaldzkiego znajdującego się obok naszej remizy, pomoc w organizacji uroczystości i świąt państwowych i kościelnych, zabezpieczenie biegów i procesji, transport i rozładunek darów dla mieszkańców Krościenka Wyżnego i inne.  Przeprowadzono prelekcje o tematyce zagrożeń pożarowych,  pokazy ratownictwa medycznego, technicznego i gaśniczego. Wśród uczniów przeprowadzono OTWP.             Sprawozdanie finansowe za 2017 r. i projekt planu finansowego na 2017 r., przedstawił Skarbnik – dh Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym poniesiono m.in. koszty zakupu wyposażenia, jak i koszty naprawy sprzętu, umundurowania, organizacji OTWP i szkoleń. W planie na br. przewidziano m.in. kwoty na pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, zakupów wyposażenia strażnicy oraz wszelkiego rodzaju umundurowania. Do najważniesych inwestycji należy wykonanie instalacji wyciągu spalin w budynku OSP Krościenko Wyżne, której koszt opiewa na sumę około 14 000,00 zł.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Przewodniczący tej Komisji dh Antoni Frydrych. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017.
Następnie przystąpiono do wysłuchania zamierzeń na rok 2018. Naczelnik – dh Paweł Szałankiewicz przedstawił plan działalności. Dokumenty te przyjęto jednogłośnie. Kolejnym etapem było zabranie głosu przez zaproszonych gości. Głos zabierali m.in.: Pan Poseł Piotr Babinetz, który u progu obchodów 100 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości wręczył na ręce Prezesa – dh Mateusza Liputa, pamiątkowy kalendarz, prezentujący sylwetki Ojców Niepodległej Polski. Kolejno głos zabierali: Pan Dariusz Sobieraj, Pan Jan Omachel, Bryg,. Zbigniew Nowak, Nadbryg. Bogdan Kuliga, Pan Edward Marszałek, który wręczył naszym strażakom piękny zabytkowy topór, który znajdzie szczególne miejsce w Izbie Pamięci Strażackiej. Głos zabrali ponadto: dh Jan Kuźnar oraz Prezes – dh Mateusz Liput. Dh Liput w swoim wystąpieniu podziękował Wójtowi oraz Radzie Gminy Krościenko Wyżne za pomoc w sfinansowaniu wielu zakupów dla naszej jednostki, w tym ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych wiodącej firmy HOLMATRO. Koszt inwestycji wyniósł 65 000,00 zł., z czego 41 000,00 pochodziło z budżetu Gminy, a 21 000,00 z dotacji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dh Prezes przyznał, że ww. zakup był marzeniem naszej jednostki od wielu lat. W kolejnej części wypowiedzi, dh Mateusz podziękował sponsorom za wsparcie naszej działalności. W roku ubiegłym szczególne wsparcie okazały nam trzy firmy, mianowicie Walter, Euronet oraz Cellfast. Panu Chrobakowi dziękujemy nieodpłatne wykonanie skrzyń na nasz samochód StarMan. Firmie Euronet za przekazanie nam sprzętu informatycznego, a firmie Cellfast za nieodpłatne przekazanie: łopat, węży ogrodowych, wideł, siekier. A propos siekier… Dwie wysokiej jakości siekiery marki STIHL przekazało nam SK Dębina, za co serdeczne podziękowanie Prezes złożył na ręce Pana Edwarda Marszałka. Podziękowano również za wsparcie: Panu Dariuszowi Sobierajowi, Panu Wacławowi Frydrychowi, Dh Grzegorzowi Lorensowi, Panu Jerzemu Liputowi, Panu Dariuszowi Szmydowi oraz Panu Andrzejowi Fryrdychowi .
Dh Mateusz Liput szczególne podziękowanie i wyrazy szacunku w imieniu społeczności strażackiej z Krościenka wystosował do dh Zbigniewa Liputa oraz dh Jana Kuźnara. Dh Zbigniew przez jedenaście lat pełnił funkcję Prezesa OSP Krościenko Wyżne, a dh Kuźnar przez wiele lat pełnił funkcję Wiceprezesa naszej jednostki, jednocześnie prowadząc wzorowo dokumentację działalności OSP. Wyżej wymienieni druhowie otrzymali pamiątkowe podziękowania z rąk obecnego Prezesa. Podziękowania zostały skierowane również do osoby, która w szczególny sposób zapisała się na kartach historii krościeńskiego pożarnictwa. Tą osobą jest nasz Członek Honorowy, niegdyś kronikarz naszej OSP – dh Jan Żywiec. Dh Jan kilka dni przed Walnym Zebraniem przekazał miejscowej jednostce, na ręce dh Mateusza Liputa ogromną ilość archiwalnych dokumentów oraz kronikę, w której do 2006 r., zamieszczał dziejowy zapis dorobku kilku pokoleń OSP w Krościenku Wyżnym. Ww. kronika zajmie szczególnie ważne miejsce w Izbie Tradycji.
Kolejnym ważnym punktem zebrania był wybór dwóch przedstawicieli tutejszej jednostki w skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym w miejsce ustępujących: dh Zbigniewa Liputa oraz dh Jana Kuźnara. Walne Zebranie jednogłośnie wybrało w skład ZOG druhów: Dariusza Gruszkę oraz Gabriela Glazara.
W dalszej części porządku Walnego Zebrania dha Agnieszka Wójcik – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały Walnego Zebrania  w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz przyjętych przez Komisję wniosków, wynikłych w czasie dyskusji. Wnioski i Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący dh Mateusz Liput jeszcze raz podziękował wszystkim druhnom i druhom za współpracę, zaangażowanie i pełen profesjonalizm oraz przybyłym gościom za udział w zebraniu. Po czym zaprosił wszystkich obecnych na uroczysty obiad, a następnie na zwiedzanie Izby Pamięci oraz pomieszczeń garażowych.