Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne

23 lutego w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Była to okazja do sprawozdania z działalności jednostki w minionym roku oraz do zaprezentowania planów na nowy rok.

W  naszym spotkaniu brali udział zaproszeni goście – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego p. Maria Kurowska,  Radny Powiatu Krośnieńskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Marek Aftanas, Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym dh Mateusz Liput, Zastępca Wójta Gminy p. Jan Omachel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne dh Eugeniusz Such, Sołtys Krościenka Wyżnego p. Bolesław Pudłowski  ponadto przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy – GOPS i GOSiR, stowarzyszeń działających na terenie naszej miejscowości – OSP Pustyny i Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17 od wprowadzenia sztandaru i wysłuchaniu hymnów: narodowego i strażackiego. Następnie powitano wszystkich przybyłych gości. Minutą ciszy uhonorowano zmarłego w ubiegłym roku strażaka śp. Adama Kielara. Tradycyjnie zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne. W tym roku w roli gospodarza zebrania zadebiutował dh Dariusz Gruszka, który od listopada 2018 r., pełni funkcję Prezesa tutejszej jednostki. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym jednogłośnie  wybrany został dh Mateusz Liput (Wójt Gminy oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP). Funkcję Sekretarza powierzono dh Grzegorzowi Gruszce. Realizując porządek zebrania dokonano wyboru Komisji:  Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej. Przewodniczący Komisji Mandatowej dh Agnieszka Wójcik odczytała protokół, z którego wynikało, że Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania uchwał i wniosków.

Prezes Dariusz Gruszka złożył sprawozdanie z działalności jednostki za 2018 r., z którego wynika, że OSP w roku 2018 uczestniczyła 46 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 9 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 35 razy, alarmy fałszywe 1 raz. Łączna liczba wyjazdów: 47.

W tym roku uhonorowaliśmy okolicznościową statuetką druha  Stanisława Pelczara za wzorową postawę i udział w akcjach ratunkowych.

 

W roku sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń zarządu i 8 innych zebrań, w okresie sprawozdawczym także  nastąpiły zmiany w składzie zarządu:

Rezygnacja dh Damiana Liputa, w jego miejsce dokooptowano druhnę Agnieszkę Wójcik.

Rezygnacja dh Mateusza Liputa, w jego miejsce dokooptowano dh Marcina Michnę.

Objęcie funkcji Prezesa przez Dariusza Gruszkę, a Wiceprezesa przez dh Marcina Michnę.

Prócz działań ratowniczych nasi ochotnicy brali udział w działaniach prewencyjno- szkoleniowych oraz zawodach. W ubiegłym roku strażacy brali również udział w Międzynarodowych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Świdniku na Słowacji, na których zajęli 2 miejsce.

Szkolenia strażaków:

 • Z zakresu ratownictwa technicznego (3-druhów)
 • Kurs dowódców (4-druhów)
 • Kurs naczelników (1 druh)
 • szkolenie z zakresu przyjmowania LPR (6-druhów)
 • szkolenie kierowców-konserwatorów (2-druhów)
 • kurs KPP ( Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) (7-druhów, 2-druhny)
 • kurs podstawowy (1 druh,2 druhny)

 

W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

 • Rękawice specjalne FHR – 18 par
 • Kominiarki strażackie – 20 sztuk
 • Buty specjalne „STRAŻAK” – 3 pary
 • Buty specjalne Brandbul – 4 pary
 • Latarki i uchwyty do hełmów – 8 kompletów
 • Akumulatory do auta pożarniczego Ford
 • Kompresor

Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie: zamontowano maszt; w murowano tablicę pamiątkową; wyczyszczono pomniki Grunwaldzkie przy remizie i Dębinie. Wykonano prace związane z porządkowaniem Domu Strażaka oraz jego okolicy, jak również bieżące prace konserwacyjne przy posiadanym sprzęcie.W ramach prac społecznych wykonano: Mycie i porządkowanie pomników, pomoc w organizacji uroczystości, zabezpieczanie biegów, procesji, transport i rozładunek darów dla mieszkańców Krościenka Wyżnego i inne.  Udział w obchodach świąt państwowych i parafialnych, udział w akcjach prewencyjnych, organizacja OTWP na szczeblu środowiskowym oraz gminnym, organizacja pokazów strażackich. Na tym swoje sprawozdanie zakończył dh Gruszka.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. i projekt planu finansowego na 2019r., przedstawił Skarbnik – dh Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym poniesiono m.in. koszty zakupu wyposażenia, jak i koszty naprawy sprzętu, umundurowania, organizacji OTWP i szkoleń. Skarbnik poruszył również sprawę starań o pozyskanie przej jednostkę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Kolejnym punktem było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP. Przedstawił je Przewodniczący Komisji dh Sebastian Pelczar. W swoim sprawozdaniu zaznaczył zadania jakie są w trakcie wykonywania lub zostały wykonane przez zarząd w minionym roku. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2018. Członkowie Ochotniczej Straży w Krościenku jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium zarządowi.
Następnie przystąpiono do wysłuchania zamierzeń na rok 2019. Naczelnik – dh Paweł Szałankiewicz przedstawił plan działalności, szkoleń oraz zapotrzebowania na sprzęt pożarniczy. Plan przyjęto jednogłośnie. W kolejnym etapie głos zabrali zaproszeni goście – p. Maria Kurowska, p. Bolesław Pudłowski oraz p. Mateusz Liput.

Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący Mateusz Liput jeszcze raz podziękował wszystkim druhnom i druhom za współpracę, zaangażowanie i pełen profesjonalizm oraz przybyłym gościom za udział w zebraniu. Po czym zaprosił wszystkich obecnych na uroczysty obiad, a następnie na zwiedzanie Izby Pamięci.