Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich członków jednostki do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków OSP, które odbędzie się 12 lutego 2022 r. o godzinie 17.00

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej i skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie komisji mandatowej.
 8. Dyskusja nt. sprawozdań.
 9. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 15. Dyskusja.
 16. Zakończenie zebrania.