Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym zawiadamia członków jednostki, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Krościenko Wyżne rozpocznie się 15 lutego o godzinie 17.00

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej i
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wybór nowego członka zarządu.
 12. Wybór nowych członków honorowych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 15. Zakończenie zebrania.

 

Prosimy o przybycie wszystkich członków  naszej jednostki.