Administrator:
© 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Marquee
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie

tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
W razie zagrożenia dzwoń:
lub
Statystyka wyjazdów 2015
                                            Z a r z ą d  O c h o t n i c z e j   S t r a ż y   P o ż a r n e j
w Krościenku Wyżnym    informuje druhów naszej jednostki, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 
w świetlicy  OSP  w  Krościenku Wyżnym  ul. Południowa 3, w dniu  18 lutego 2017 r. o godz. 17.00.
Zgodnie ze Statutem OSP udział w Walnym Zebraniu jest obowiązkowy, zatem zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa, celem nakreślenie różnorakich form rozwojowych działalności ratowniczo gaśniczej i innej
statutowej w naszej OSP.  

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zabrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Zebrania: Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz  Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności  OSP w 2016 r.
7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmujące działalność Zarządu w 2016 r.- wniosek w sprawie absolutorium.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie w sprawie  absolutorium dla Zarządu.
11. Plan działalności OSP na 2017 r.
12. Plan finansowy na 2017 r.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
      16. Podjęcie uchwał i wniosków.
      17. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
      18. Zakończenie Zebrania.

                                                                                                          Za Zarząd
                                                                                               Prezes: Zbigniew LIPUT