Administrator:
© 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Marquee
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie

tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
W razie zagrożenia dzwoń:
lub
Statystyka wyjazdów 2015
Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje
się podsumowania i oceny minionego roku. Wytycza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.
        15 lutego w Domu Strażaka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. Wzięli w nim udział licznie przybyli goście:

st. kpt. Krzysztof Klimek - Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Krośnie,
Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, Radny Powiatu,
ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Kapelan OSP Krościenko Wyżne,
Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Jan Omachel - Wójt Gminy,
Lucjan Fejkiel - NSZZ Solidarność
Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola,
Marta Such - Dyrektor Szkoły Podstawowej,
Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR,
Lucyna Liput - Dyrektor GOPS,
Jerzy Liput - Przedsiębiorca, sponsor naszej jednostki,
Wacław Frydrych - Pracownia Protetyki Stomatologicznej - sponsor naszej jednostki,
Członkowie honorowi OSP Krościenko Wyżne - Kazimierz Glazar, Jan Liput,  Jan Żywiec.

Zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne  - dh Zbigniew Liput.  Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu hymnów: narodowego i  strażackiego
oraz powitaniu wszystkich przybyłych na Walne Zebranie gości, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Jan Kuźnar. Funkcję
Sekretarza powierzono dh Grzegorzowi Gruszce.

Realizując porządek zebrania dokonano wyboru Komisji:  Mandatowej, Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Komisji Mandatowej dh Łukasz Wójcik
odczytał protokół, z treści którego wynikało, że spośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu uczestniczy ponad
75% strażaków, stąd Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania uchwał i wniosków.

Prezes Zbigniew Liput złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 r., z którego wynika, że w akcjach  ratowniczych  straż z Krościenka
uczestniczyła 31 razy, w tym: w gaszeniu pożarów 14 razy, a w likwidacji miejscowych zagrożeń 17 wyjazdów. W działaniach ratowniczych uczestniczyli
wszyscy druhowie czynni, posiadający odpowiednie przeszkolenie i wchodzący w skład Jednostki Operacyjno Technicznej.  W siedzibie OSP
przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 30 strażaków oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Straż dysponuje trzema samochodami,  lekkim:
Ford, specjalnym Volkswagen T4 bus i średnim StarMan. W roku sprawozdawczym pozyskano nowe wyposażenie, szczególnie z zakresu ochrony
strażaków. Przeprowadzono prelekcje o tematyce zagrożeń pożarowych,  pokazy ratownictwa medycznego i gaszenia pożarów. Wśród uczniów
przeprowadzono OTWP,  pogadanki  na temat wypalania nieużytków. Zabezpieczano ruch drogowy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, strażacy
uczestniczyli w uroczystościach okolicznościowych, państwowych i religijnych.
Sprawozdanie  finansowe za 2016 r. i projekt planu finansowego na 2017 rok przedstawił Skarbnik dh Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym
poniesiono m.in. koszty zakupu wyposażenia, jak i koszty naprawy sprzętu, umundurowania, organizacji OTWP i szkoleń. W planie na br. przewidziano
m.in. kwoty na pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Przewodniczący tej Komisji dh Antoni Frydrych. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie
Zarządowi absolutorium za rok 2016.
Po sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji, podczas której członkowie mogli wypowiedzieć swoje zdania na temat realizacji przez Zarząd zadań
statutowych.   

Następnie przystąpiono do wysłuchania zamierzeń na rok 2017. Naczelnik - dh Mateusz Liput przedstawił plan działalności, natomiast dh Andrzej Glazar
omówił szczegółowo plan dochodów i wydatków na rok 2017. Dokumenty te przyjęto jednogłośnie. Kolejnym etapem było zabranie głosu przez
zaproszonych gości. W dalszej części porządku Walnego Zebrania dh Damian Liput - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt
uchwały Walnego Zebrania  w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz przyjętych przez Komisję Wniosków, wynikłych w czasie dyskusji.
Wnioski i Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący Jan Kuźnar podziękował wszystkim za współpracę, w tym przybyłym gościom za
udział w zebraniu, strażakom za głosy w dyskusji, członkom komisji za sprawną pracę podczas zebrania i oddał dalsze prowadzenie zebrania Prezesowi
OSP Krościenko Wyżne dh Zbigniewowi Liput, który również  podziękował wszystkim gościom przybyłym na zebranie jak również wszystkim tym, którzy
pośrednio i bezpośrednio zaangażowani są w funkcjonowanie naszej jednostki. Po zakończeniu Walnego Zebrania zaproszono wszystkich przybyłych na
uroczysty obiad.
                                                                                                                                         
walne zebranie sprawozdawcze 2017 (1) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (2) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (3) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (4) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (5)
walne zebranie sprawozdawcze 2017 (6) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (7) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (8) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (9) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (10)
walne zebranie sprawozdawcze 2017 (11) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (12) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (13) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (14) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (15)
walne zebranie sprawozdawcze 2017 (16) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (17) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (18) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (19) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (20)
walne zebranie sprawozdawcze 2017 (21) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (22) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (23) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (24) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (25)
walne zebranie sprawozdawcze 2017 (26) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (27) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (28) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (29) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (30)
walne zebranie sprawozdawcze 2017 (31) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (32) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (33) walne zebranie sprawozdawcze 2017 (34)