Administrator:
© 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Marquee
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym

38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie

tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
W razie zagrożenia dzwoń:
lub
Statystyka wyjazdów 2015
Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje
się podsumowania i oceny minionego roku. Wytycza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.
         Bieżący rok to okres, w którym dobiegła końca 5-letnia kadencja Zarządu OSP Krościenko Wyżne i z tego powodu 27 lutego w Domu Strażaka
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. Wzięli w nim udział licznie przybyli goście:

st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie,
mł. bryg. Ireneusz Długosz - Komenda Miejska PSP w Krośnie,
Dariusz Sobieraj -  radny Sejmiku Podkarpackiego, członek OSP Krościenko Wyżne,
Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Krośnie,
ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Kapelan OSP Krościenko Wyżne,
Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Jan Omachel - Wójt Gminy,
Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola,
Marta Such - Dyrektor Szkoły Podstawowej,
Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu,
Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR,
Maria Nowak - Przewodnicząca KGW,
Członkowie honorowi OSP Krościenko Wyżne - Kazimierz Glazar,  Jan Żywiec.

Zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne  - dh Zbigniew Liput.  Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu hymnów: narodowego i  strażackiego
oraz powitaniu wszystkich przybyłych na Walne Zebranie gości, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Jan Kuźnar. Funkcję
Sekretarza powierzono dh Grzegorzowi Gruszce.

Realizując porządek zebrania dokonano wyboru Komisji:  Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej. Przewodniczący Komisji Mandatowej dh
Damian Liput odczytał protokół, z treści którego wynikało, że spośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu
uczestniczy ponad 69% strażaków, stąd Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania uchwał i wniosków.

Prezes Zbigniew Liput złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 r., z którego wynika, że w akcjach  ratowniczych  straż z Krościenka
uczestniczyła 30 razy, w tym: w gaszeniu pożarów 25 razy, a w likwidacji miejscowych zagrożeń 5 wyjazdów. Poza teren gminy zanotowano 8 wyjazdów.
W działaniach ratowniczych uczestniczyli wszyscy druhowie czynni, posiadający odpowiednie przeszkolenie i wchodzący w skład Jednostki Operacyjno
Technicznej.  W siedzibie OSP przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 30 strażaków i 25 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Straż
dysponuje trzema samochodami,  lekkim: Ford, specjalnym Volkswagen T4 bus i średnim StarMan. W roku sprawozdawczym pozyskano nowe
wyposażenie, szczególnie z zakresu ochrony strażaków. Przeprowadzono prelekcje o tematyce zagrożeń pożarowych,  pokazy ratownictwa medycznego i
gaszenia pożarów. Wśród uczniów przeprowadzono OTWP,  pogadanki  na temat wypalania nieużytków. Zabezpieczano ruch drogowy podczas imprez
sportowo-rekreacyjnych, strażacy uczestniczyli w uroczystościach okolicznościowych, państwowych i religijnych.
Sprawozdanie  finansowe za 2015 r. i projekt planu finansowego na 2016 rok przedstawił Skarbnik dh Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym
poniesiono m.in. koszty zakupu wyposażenia, jak i koszty naprawy sprzętu, umundurowania, organizacji OTWP i szkoleń. W planie na br. przewidziano
kwoty na pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Przewodniczący tej Komisji dh Antoni Frydrych. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie
Zarządowi absolutorium za rok 2015.
Po sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji, podczas której członkowie mogli wypowiedzieć swoje zdania na temat realizacji przez Zarząd zadań
statutowych. 

Podniosłym punktem obrad było oficjalne przekazanie samochodu specjalnego Volkswgen Transporter. Akt przekazania w imieniu Komendanta Miejskigo
PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztofa Korzec złożył na ręce Prezesa OSP Krościenko Wyżne dh Zbigniewa Liputa mł. bryg. Ireneusz Długosz. Samochód
wcześniej był w dyspozycji KM PSP w Krośnie. Strażacy z Krościenka nie kryli radości, bowiem przekazanie samochodu odbyło się przy głośnych i
długich oklaskach. 

Po tym miłym dla jednostki akcie przystąpiono do wysłuchania zamierzeń na rok 2016. Dh Daniel Pelczar przedstawił plan działalności, natomiast dh
Andrzej Glazar omówił szczegółowo plan dochodów i wydatków na rok 2016. Dokumenty te przyjęto jednogłośnie.   

Po odczytaniu sprawozdań nastąpił główny  punkt zebrania czyli wybory nowych władz OSP Krościenko Wyżne. Druhowie wybrali  10 kandydatów do
pracy w  zarządzie i 3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Następnie odbyło się głosowanie jawne na przedstawionych kandydatów- obydwie
przegłosowano jednogłośnie.
            Nastąpiła przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po przerwie dh Grzegorz Lorens przedstawił  ukonstytuowane władze
OSP Krościenko Wyżne:
                                                                        
Zarząd  ukonstytuował się następująco:
Prezes                              - Zbigniew Liput
Wiceprezes- naczelnik    - Mateusz Liput
Wiceprezes                      - Jan Kuźnar
Z-ca naczelnika                - Paweł Szałankiewicz
Sekretarz, Kronikarz       - Grzegorz Gruszka
Skarbnik                           - Andrzej Glazar
Gospodarz                         - Marcin Karaś
Członek                             - Dariusz Gruszka
Członek                             - Damian Liput
Gospodarz świetlicy          - Mieczysław Hebda

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący               -Antoni Frydrych
Z-ca Przewodniczącego   -Edward Szmyd
Sekretarz                         -Grzegorz Szmyd

W skład Zarządu weszło czterech nowych członków. Obowiązki wiceprezesa - naczelnika objął Mateusz Liput, który jest najmłodszym naczelnikiem w
historii naszej jednostki OSP. Zastępcą naczelnika został Paweł Szałankiewicz, wcześniej służący w OSP Besko. Do Zarządu weszli również Dariusz
Gruszka oraz Damian Liput.

Kolejnym punktem była dyskusja, podczas której głos zabierali zaproszeni  goście :

- dr Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego - pogratulował ustępującemu Zarządowi pięcioletniej kadencji, życząc jednocześnie
nowo powołanemu Zarządowi sukcesów w pracy na rzecz OSP Krościenko Wyżne. Dr Sobieraj pogratulował również liczebności członków MDP.

- Jan Kilar - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie - podziękował strażakom za ich upór w upowszechnianiu treści strażackich i dążeniu do
wzrostu liczebności młodzieży w działalności OSP. Podziękował samorządowi za środki, tak na budowę remizy jak i na utrzymanie straży pożarnej, jednak
nade wszystko cieszy się, że w tej straży ma kto działać, że nie jest tu pusto i cicho.

- mł. bryg. Ireneusz Długosz - przedstawił statystykę wyjazdów jednostek straży pożarnej powiatu krośnieńskiego oraz przekazał w imieniu Komendanta
Miejskiego PSP w Krośnie samochód operacyjny Volkswagen T4 bus.

- Jan Omachel - Wójt Gminy - przedstawił ilość środków, które Urząd Gminy przeznacza na OSP Krościenko Wyżne i OSP Pustyny podczas ostatnich 5
lat. Wójt podsumował koszty budowy remiz w Krościenku i Pustynach jak również koszty utrzymania OSP na terenie naszej gminy.

- ks Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii - podziękował za kierowanie ruchem podczas uroczystości i za udział w uroczystościach kościelnych oraz za
zaangażowanie strażaków w życie parafii Krościenko Wyżne.

- st bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie  Pogratulował Zarządowi kończącemu kadencję i życzył powodzenia i sukcesów nowym
władzom OSP Krościenko Wyżne.

W dalszej części porządku Walnego Zebrania dh Damian Liput - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały Walnego
Zebrania  w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz przyjętych przez Komisję Wniosków, wynikłych w czasie dyskusji. Wnioski i Uchwałę
przyjęto jednogłośnie.

Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący Jan Kuźnar podziękował wszystkim za współpracę, w tym przybyłym gościom za
udział w zebraniu, strażakom za głosy w dyskusji, członkom komisji za sprawną pracę podczas zebrania i oddał dalsze prowadzenie zebrania Prezesowi
OSP Krościenko Wyżne dh Zbigniewowi Liput, który również  podziękował wszystkim gościom przybyłym na zebranie jak również wszystkim tym, którzy
pośrednio i bezpośrednio zaangażowani są w funkcjonowanie naszej jednostki. Po zakończeniu Walnego Zebrania zaproszono wszystkich przybyłych na
uroczysty obiad.
                                                                                                                                         
walne zebranie 2016 (1) walne zebranie 2016 (2) walne zebranie 2016 (3) walne zebranie 2016 (4) walne zebranie 2016 (5)
walne zebranie 2016 (6) walne zebranie 2016 (7) walne zebranie 2016 (8) walne zebranie 2016 (9) walne zebranie 2016 (10)
walne zebranie 2016 (11) walne zebranie 2016 (12) walne zebranie 2016 (13) walne zebranie 2016 (14) walne zebranie 2016 (15)
walne zebranie 2016 (16) walne zebranie 2016 (17) walne zebranie 2016 (18) walne zebranie 2016 (19) walne zebranie 2016 (20)
walne zebranie 2016 (21) walne zebranie 2016 (22) walne zebranie 2016 (23) walne zebranie 2016 (24) walne zebranie 2016 (25)
walne zebranie 2016 (26) walne zebranie 2016 (27) walne zebranie 2016 (28) walne zebranie 2016 (29) walne zebranie 2016 (30)
walne zebranie 2016 (31) walne zebranie 2016 (32) walne zebranie 2016 (33) walne zebranie 2016 (34) walne zebranie 2016 (35)
walne zebranie 2016 (36) walne zebranie 2016 (37) walne zebranie 2016 (38) Przekazanie samochodu specjalnego Volkswagen T4 w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie przez mł. bryg. Ireneusza Długosza Przekazanie samochodu specjalnego Volkswagen T4 w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie przez mł. bryg. Ireneusza Długosza
walne zebranie 2016 (41) walne zebranie 2016 (42) walne zebranie 2016 (43) walne zebranie 2016 (44) walne zebranie 2016 (45)
walne zebranie 2016 (46) walne zebranie 2016 (47) walne zebranie 2016 (48) Członkowie nowo wybranego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji 2011-2016
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunem - dh Mateuszem Liput