Administrator:
© 2011-       OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie
tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
                                                                                                                                      Krościenko Wyżne dnia 14 stycznia 2014 r. 


                                                                      Z a r z ą d 
                                         O c h o t n i c z e j   S t r a ż y   P o ż a r n e j
                                                              w Krościenku WyżnymZaprasza na Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krościenku Wyżnym, które odbędzie się w Domu Ludowym  w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9, w dniu  8 lutego 2014 r. o godz. 17.00

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zabrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Zebrania: Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz  Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności OSP w 2013 r.
7. Sprawozdanie Finansowe za rok 2013.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmujące działalność Zarządu w 2013 r.- wniosek w sprawie absolutorium.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie w sprawie  absolutorium dla Zarządu.
11. Plan działalności OSP na 2014 r.
12. Plan finansowy na 2014 r.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Podjęcie uchwał i wniosków.
16. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
17. Zakończenie Zebrania.

                                                                                                                                               Za Zarząd