© Since 2011   OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Administrator:
© 2011-      OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie
tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
Na Walnym absolutorium i samochód.

Tradycyjnie jak co roku Ochotnicze Straże Pożarne składają sprawozdania ze swej działalności, tak też było w naszej jednostce OSP. Jednak tegoroczne zebranie, to już nie tradycja, chociaż występowały w nim wątki historyczne - to nowa jakość tych zebrań łącznie ze stroną merytoryczną.  W sobotę 21 lutego 2015 r. o godzinie 17.00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Zabranie przeprowadzono w nowej świetlicy remizy przy udziale  niespełna 100 osób.
Wzięli w nim udział licznie przybyli goście: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP,  Waldemar Socha -  WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i  członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i  Jan Żywiec.

Zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne  - dh Zbigniew Liput.  Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu hymnów: narodowego i  strażackiego oraz  powitaniu wszystkich przybyłych na Walne Zebranie, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Jan Kuźnar. Funkcję Sekretarza powierzono dh Grzegorzowi Gruszce.
Minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych strażakach oraz pionierach pożarnictwa na terenie Krościenka Wyżnego.

Realizując porządek zebrania dokonano wyboru Komisji:  Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej. Przewodniczący Komisji Mandatowej dh Damian Liput odczytał protokół, z treści którego wynikało, że spośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu uczestniczy ponad 82% strażaków, stąd Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania uchwał i wniosków.

Prezes  Zbigniew Liput złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 r., z którego wynika, że w akcjach  ratowniczych  straż z Krościenka uczestniczyła 18 razy, w tym: w gaszeniu pożarów 11 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 7 wyjazdów. Poza teren gminy zanotowano 4 wyjazdy (Ustrzyki Dolne, Krosno, Haczów)   W działaniach ratowniczych uczestniczyli wszyscy druhowie czynni, posiadający odpowiednie przeszkolenie i wchodzący w skład Jednostki Operacyjno Technicznej. W kursach szkoleniowych uczestniczyło ogółem 6 strażaków. W siedzibie OSP przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 30 strażaków i 17 członków  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Straż dysponuje 2 samochodami , lekkim „Ford i średnim „Star 244”.  Od kilku lat OSP Krościenko zabiega o nowy średni samochód, również w 2014 r. skierowano wniosek w tej sprawie do władz gminnych, jednak jak wynika to z udzielanych odpowiedzi, najpierw będzie on zakupiony dla  OSP Pustyny.  W roku sprawozdawczym pozyskano nowe wyposażenie, szczególnie z zakresu ochrony strażaków. Przeprowadzono 2 prelekcje o tematyce zagrożeń pożarowych,  pokazy ratownictwa medycznego i gaszenia pożarów. Wśród uczniów przeprowadzono OTWP,  pogadanki  na temat wypalania nieużytków. Zabezpieczano ruch drogowy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, strażacy uczestniczyli w uroczystościach okolicznościowych, państwowych i religijnych. W dalszym ciągu zbierane są eksponaty do Izby Tradycji Strażackich.
Sprawozdanie  finansowe za 2014 r. i projekt planu finansowego na 2015 rok przedstawił Skarbnik dh Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zakupu wyposażenia, jak i koszty naprawy sprzętu, umundurowania, organizacji OTWP i szkoleń, w tym szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W planie na br. przewidziano kwoty na pokrycie kosztów planowanych remontów i  zakupu nowego sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Przewodniczący tej Komisji dh Antoni Frydrych. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2014.
Po sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji, podczas której członkowie mogli wypowiedzieć swoje zdania na temat realizacji przez Zarząd zadań statutowych. Wiceprezes OSP Jan Kuźnar dodatkowo rozszerzył zakres wyposażenia technicznego.
W wyniku  głosowania nad sprawozdaniami  Walne Zebranie Członków OSP udzieliło w sposób jednogłośny absolutorium Zarządowi na dalszy okres zarządzania jednostką.

Podniosłym punktem obrad było oficjalne przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Bogdan Kuliga, przy udziale Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie  st. bryg. Krzysztofa Korca złożyli na ręce Naczelnika OSP Krościenko Wyżne dh Daniela Pelczara dokumenty przekazania średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki STAR M 78, wraz z kluczykami. Samochód wcześniej był w dyspozycji KM PSP w Krośnie. Strażacy z Krościenka nie kryli radości, bowiem przekazanie samochodu odbyło się przy głośnych i długich oklaskach jako podziękowanie dla nadbryg. Bogdana Kuligi, bo to głównie za jego sprawą samochód trafił do naszej OSP. 
Wiceprezes Zarządu naszej jednostki dh Jan Kuźnar przedstawił historyczny rys sprzętu jezdnego będącego w posiadaniu OSP od początku jej istnienia, czyli od roku 1898 i tak : W 1910 r. zakupiono ręczna sikawkę czterokołową. Ten sprzęt zakupiono z darów mieszkańców -  Naczelnikiem był Franciszek Fejkiel - pierwszy naczelnik naszej OSP. W 1920 r. zakupiono drugą sikawkę ręczną oraz węże parciane, w 1966 r. jednostka otrzymała pierwszy samochód  „Studebacker”, w 1972 otrzymano samochód Żuk, w 1984 przekazano nam Stara 666, a w 1990 otrzymaliśmy i eksploatujemy do dzisiejszego Stara 244, natomiast w 2003 r. nabyto fabrycznie nowego  Forda Transita. Na stanie jednostki były również inne samochody, jak np. autobus Autosan H-21. Z wielką przyjemnością i satysfakcją w tym zestawieniu dopisujemy: rok 2015 i fakt otrzymania z  KM PSP Krosno samochodu marki  Star M78 z 2001 r.
Po tym miłym dla jednostki akcie przystąpiono do wysłuchania zamierzeń na rok 2015. Dh Daniel Pelczar przedstawił plan działalności, natomiast  dh Andrzej Glazar omówił szczegółowo plan dochodów i wydatków na rok 2015. Dokumenty te przyjęto jednogłośnie.   
W dyskusji głos zabierali zaproszeni  goście :

- nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, pogratulował Zarządowi OSP absolutorium oraz zaangażowania w pozyskiwaniu sprzętu, w tym przekazanego Stara M 78. Pogratulował nowej remizy. Szczególną uwagę zwrócił na dużą liczbę młodzieży strażackiej, co dobrze rokuje na przyszłość. Przedstawił również zasady udziału jednostek w KSRG w akcjach ratowniczo-gaśniczych, poinformował o obowiązującym czasie zgłoszenia się do dyspozycji PSP w przypadku wezwania alarmowego, o efektywności akcji ratowniczych i zasadach przekazywania sprzętu z PSP do OSP. Poinformował również o zakupach i ich kosztach w ramach środków wojewódzkich. Dodał też, że dobrze, jest jeśli pamięta się o starszych kolegach, czego przykładem jest obecność druhów honorowych.

- dr Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego - pogratulował pięknego obiektu, powitał nowego Kapelana naszej OSP - ks. Wiesława Kałamarza. Pogratulował liczebności młodzieżówki oraz strażaków czynnych.   

- Jan Kilar - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie - podziękował strażakom za ich upór w upowszechnianiu treści strażackich i dążeniu do wzrostu młodzieży w działalności OSP. Podziękował samorządowi za środki, tak na budowę remizy jak i na utrzymanie straży pożarnej, jednak nade wszystko cieszy się, że w tej straży ma kto działać, że nie jest tu pusto i cicho. Zaproponował uczczenie pamięci o śp. płk. poż. Tadeuszu Kubicie, którego pogrzeb odbył się w miesiącu styczniu minutą ciszy.

-st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie - przedstawił stan techniczny przekazanego samochodu stwierdzając, iż był to najlepszy pojazd w PSP, niezawodny i nowoczesny, oraz, że trafił w dobre ręce.

- Jan Omachel - Wójt Gminy - ma nadzieję, że nowy obiekt będzie dobrze służył, a mógł stanąć dzięki Radzie Gminy. Obiekt kosztował 1.6 mln zł. Natomiast remiza w Pustynach kosztowała 1.2 mln zł.

- ks Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii - ucieszył się z powołania na kapelana OSP, dziękował za kierowanie ruchem podczas uroczystości i za udział w uroczystościach kościelnych.

- st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar - pogratulował obiektu, samochodu  i dbałości o rozwój Straży Pożarnej oraz pomięci o pionierach OSP i szacunek dla byłych strażaków - druhów honorowych. Pogratulował też działań na rzecz pozyskiwania młodych ludzi. Stwierdził, że tu w OSP Krościenko Wyżne widoczne jest zaangażowanie się każdego druha w działalność strażacką i inicjatywy społeczne. Życzył wszystkim pomyślności i wytrwałości.  

- st bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - nowy obiekt to sukces Wójta, Rady Gminy i Zarządu OSP, samochód to sukces Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Bogdana Kuligi i Prezesa Zbigniewa Liputa trzymał „rękę na pulsie” w sprawie pozyskania tego samochodu. Pogratulował Zarządowi młodych druhów, udzielonego absolutorium i dbałości o sprzęt oraz rozwój naszej jednostki. 

- dh Jan Kuźnar - Wiceprezes OSP Krościenko Wyżne - przypomniał zebranym krótki rys historyczny budownictwa strażackiego na terenie Krościenka Wyżnego. W 1910 r. zbudowano  strażnicę  na stronie południowej (koło kościoła), natomiast drugą strażnicę  (drewnianą szopę) wzniesiono na stronie północnej, na tzw. Sołtysówce,  zbudowano ją w 1920 r.  W tym czasie komendantem był Franciszek Fejkiel, a Naczelnikiem Ignacy Filar. W związku z tym, że były dwie sikawki konne, zbudowano dwie strażnice. Pierwszą strażnicę w formie murowanego obiektu wybudowano w latach 1956 - 1975 r., a którą w 2014 roku rozebrano i na tym terenie wzniesiono nowy obiekt. W 1982 r. wykonano wspinalnię, a w 1986 r. powołano   Komitet budowy nowej remizy. Przewodniczący Komitetu  był  śp. dh Zdzisław Lorens.  Remizę ukończono w 1991 r. - jest to aktualny Dom Strażaka - ta starsza część całej aktualnej bryły obiektu . W tym też 1991 roku, 5 maja obiekt poświęcono.
Dzisiaj w dniu Walnego Zebrania możemy dopisać do naszej ewidencji  nowy obiekt z 2015 r., budowany w latach 2014-2015. Data poświęcenia i oficjalnego przekazania do eksploatacji przez OSP jeszcze jest nieznana, jednak zapewne nastąpi w Dzień Strażaka 2015 r.

W dalszej części porządku Walnego Zebrania dh Damian Liput - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały Walnego Zebrania  w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz przyjętych przez Komisję wniosków (9), wynikłych w czasie dyskusji. Wnioski i Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Wnioski to:
1) kontynuować działania zmierzające do:
a) odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń w meble i oznakowania na zewnątrz budynku remizy,
b) wyposażenia jednostki JOT w ciężki zestaw hydrauliczny,
c) przeszkolenia 6 druhów w zakresie podstawowym, dowódczym i naczelnika,
d) pozyskania fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
e) w obiekcie remizy przywrócić internet.
2) Z udziałem kierownictwa naszych szkół przeprowadzić Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.
3) Dla potrzeb naszej młodzieży strażackiej, skupionej w MDP wyposażyć świetlicę, by mogli rozwijać swe zainteresowania: kulturalne, muzyczne, sportowe, itd.,w sprzęt komputerowy, nagłaśniający, krzesła, stoliki.
4) Zwiększyć dochody OSP poprzez organizację imprezy festynowej, bądź zabawy sylwestrowej 2015/206 r.     

W kolejnym punkcie porządku zebrania dh Jacek Pniak - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z prac tej Komisji.

Ostatnim puntkem zebrania było odznaczenie druhów za wysługę lat. Za wysługę 5 lat odznaczeni zostali druhowie: Sebastian Pelczar, Michał Zarych, Grzegorz Marszałek, Maciej Tomkiewicz, Gabriel Glazar, Mateusz Liput, Dominik Glazar, Marcin Micha, Przemysław Surmacz. Za wysługę 10 lat uhonorowani zostali: Marcin Pietruszka, Michał Pietruszka, Marcin Półchłopek, Bogdan Prach, Paweł Dziepak, Damian Liput.

Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący Jan Kuźnar podziękował wszystkim za współpracę, w tym przybyłym gościom za udział w zebraniu, strażakom za głosy w dyskusji, członkom komisji za sprawną pracę podczas zebrania i oddał dalsze prowadzenie zebrania Prezesowi OSP Krościenko Wyżne dh Zbigniewowi Liput, który również  podziękował wszystkim gościom przybyłym na zebranie, szczególnie serdeczne podziękowania skierował  w stronę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Bogdana Kuligi, Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztofa Korca, Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie st. bryg. Jana Szmyda. Podziękował Wójtowi Gminy oraz Proboszczowi Parafii oraz dr Dariuszowi Sobierajowi. Słowa serdeczności skierował do druhów zaangażowanych w wyposażenia nowego obiektu i doprowadzenie nowo nabytego samochodu do jak najlepszego stanu i wyglądu oraz strażakom, którzy bezpośrednio biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Podziękował Przedsiębiorcom: firmie Meblo-Dark, firmie Pelmet, Wiesławowi Mezglewskiemu - sieć sklepów "S", Antoniemu i Andrzejowi Frydrych, Wacławowi  Frydrych (firma protetyczna), Antoniemu Filarowi, Grzegorzowi Lorens, Dyrektorom Szkół i Kierownikom jednostek organizacyjnych, działających na terenie naszej  gminy, za dobrą współpracę z OSP oraz wyraził wolę kontynuacji konstruktywnej współpracy ze wszystkimi, którzy są chętni taką współpracę
                                                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                                                    
Tekst: J. Kuźnar
                                                                                                                                                                                                                                      Foto: M. Liput            
Rozpoczęcie Walnego Zebrania.
Rozpoczęcie Walnego Zebrania.
Rozpoczęcie Walnego Zebrania.
Rozpoczęcie Walnego Zebrania.
Rozpoczęcie Walnego Zebrania.
Rozpoczęcie Walnego Zebrania.
Walne Zebranie
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Powitanie Gości, którymi byli: nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie, st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, Dariusz Sobieraj - radny Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Kuźnar - Prezes Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Socha - WORD Krosno, Jan Omachel - Wójt Gminy, Paweł Lorens - Radny Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - radny i członek wspierający, Lucyna Liput - Kierownik GOPS, Dorota Frydrych - Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum, radny Powiatu, Rafał Przymusiński - Kierownik GOSiR, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Sieci Sklepów „S”, Dariusz Szmyd - Firma Meblo-Dark, Piotr Buczyński - Firma Meblo-Dark, Maria Nowak - Przewodnicząca KGW, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, oraz zasłużeni najstarsi strażacy - członkowie honorowi - Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput i Jan Żywiec.
Walne Zebranie
Walne Zebranie
Walne Zebranie
Walne Zebranie
Walne Zebranie
Minuta ciszy ku czci zmarłych strażaków OSP Krościenko Wyżne
Walne Zebranie
Walne Zebranie - głosowanie
Walne Zebranie
Walne Zebranie
Członkowie Honorowi - od lewej: Kazimierz Glazar, Jan Liput, Jan Habrat
Członkowie Honorowi - Jan Żywiec
Walne Zebranie
Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 r. przedstawia dh. Zbigniew Liput
Walne Zebranie
Walne Zebranie
Walne Zebranie
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 przedstawia dh, Andrzej Glazar
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - dh. Antoni Frydrych
Walne Zebranie
Członkowie MDP
Członkowie MDP
Walne Zebranie
Przekazanie samochodu dla naszej jednostki
Przekazania dokonują Podkarpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Bogdan Kuliga oraz Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec
Przekazania dokonują Podkarpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Bogdan Kuliga oraz Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec
Przekazania dokonują Podkarpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Bogdan Kuliga oraz Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec
Plan działalności OSP na 2015 r. - Daniel Pelczar
Walne Zebranie
Głos zabrał nadbryg. Bogdan Kuliga
Głos zabrał nadbryg. Bogdan Kuliga
Głos zabrał Dariusz Sobieraj
Głos zabrał Jan Kilar
Głos zabrał Jan Kilar
Minuta ciszy ku pamięci śp. płk. poż. w st. spocz. Tadeusza Kubita
Głos zabrał st. bryg. Krzysztof Korzec
Głos zabrał st. bryg. Krzysztof Korzec
Głos zabrał Jan Omachel
Głos zabrał ks. Wiesław Kałamarz
Głos zabrał st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar
Głos zabrał st. bryg. Jan Szmyd
Głos zabrał st. bryg. Jan Szmyd
Odczytanie protokołu z prac Komisji Skrutacyjnej - Jacek Pniak
Odznaczenia za 5-letnią wysługę w OSP: Sebastian Pelczar, Michał Zarych, Grzegorz Marszałek, Maciej Tomkiewicz, Gabriel Glazar, Mateusz Liput, Dominik Glazar, Marcin Micha, Surmacz Przemysław
Odznaczenia wręczają: nadbryg. Bogran Kuliga, dh. Jan Kilar, dh Jan Kuźnar.
Odznaczenia wręczają: nadbryg. Bogran Kuliga, dh. Jan Kilar, dh Jan Kuźnar.
Odznaczenia wręczają: nadbryg. Bogran Kuliga, dh. Jan Kilar, dh Jan Kuźnar.
Odznaczenia wręczają: nadbryg. Bogran Kuliga, dh. Jan Kilar, dh Jan Kuźnar.
Odznaczenia wręczają: nadbryg. Bogran Kuliga, dh. Jan Kilar, dh Jan Kuźnar.
Odznaczenia za 10-letnią wysługę w OSP dla: Marcina Pietruszki, Michała Pietruszki, Marcina Półchłopka, Bogdana Pracha, Pawła Dziepaka, Damiana Liputa
Odznaczenia wręczają: nadbryg. Bogran Kuliga, dh. Jan Kilar, dh Jan Kuźnar.
Odznaczenia wręczają: nadbryg. Bogran Kuliga, dh. Jan Kilar, dh Jan Kuźnar.
Odznaczenia wręczają: nadbryg. Bogran Kuliga, dh. Jan Kilar, dh Jan Kuźnar.
Podziękowania
Członkowie Honorowi
Odprowadzenie Pocztu Sztandarowego
Wizyta w Izbie Tradycji Strażackich oraz przegląd Kroniki
Wizyta w Izbie Tradycji Strażackich oraz przegląd Kroniki
Wizyta w Izbie Tradycji Strażackich oraz przegląd Kroniki
Wizyta w Izbie Tradycji Strażackich oraz przegląd Kroniki
Pamiątkowe zdjęcie
Pamiątkowe zdjęcie
Pamiątkowe zdjęcie