© Since 2011   OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Administrator:
© 2011-      OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane
bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym
38-422 Krościenko Wyżne
ul. Południowa 3
powiat krośnieński,
województwo podkarpackie
tel.: (13) 43 15 900
e-mail: ospkroscienkowyzne@op.pl
walne zebranie 2014 (1)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (2)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (3)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (4)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (5)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (6)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (7)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (8)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (9)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (10)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (11)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (13)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (14)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (15)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (16)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (18)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (19)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (20)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (21)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (22)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (23)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (24)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (25)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (26)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (27)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (28)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (29)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (30)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (31)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (32)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (33)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (34)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (35)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (36)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (37)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (38)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (39)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (40)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (41)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (42)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (43)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (44)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (45)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (46)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (47)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (48)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (49)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (50)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (51)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (52)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (53)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (54)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (55)      fot. M. Liput
walne zebranie 2014 (56)      fot. M. Liput
ABSOLUTORIUM UDZIELONE JEDNOGŁOŚNIE. 

W sobotę 8 lutego 2014 r. o godzinie 17.00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym.  W zebraniu udział wzięli GOŚCIE: st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP Krosno,  Dariusz Sobieraj -radny  Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kuźnar - były  Prezes Związku Oddziału Gminnego ZOSP RP i były Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Mieczysław Prugar - płk pożarnictwa w st. spocz. - członek ZOP ZOSP RP w Krośnie, Ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, st. bryg. Jan Szmyd -  Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, Jan Omachel - Wójt Gminy,  Paweł Lorens - radny Rady Gminy, Waldemar Socha - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Eugeniusz Such - Prezes Raf Jedlicze -członek wspierający, Marta SUCH - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej,  Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum- radny Rady Powiatu Krośnieńskiego, Rafał Przymusiński- Kierownik GOSiR ,  KGW, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Handlowy Sieci Sklepów "S" w Krośnie, delegacja OSP Pustyny oraz  Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Żywiec i Jan Liput - członkowie honorowi.
       Zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne  - dh Zbigniew Liput.  Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu hymnu strażackiego oraz  powitaniu wszystkich przybyłych na Walne Zebranie, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został  Jan Kuźnar natomiast funkcję protokolanta  powierzono dh Grzegorzowi Gruszce. Realizując przyjęty porządek obrad, walne zebranie wyłoniło komisje statutowe związku tj.: mandatową, uchwał i wniosków oraz skrutacyjną. Przewodniczący Komisji Mandatowej dh. Damian Liput odczytał protokół, z treści którego wynikało, że spośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu uczestniczy ponad 85% strażaków, stąd Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania Uchwał i wniosków. 
Przewodniczący Walnego Zebrania poprosił o złożenie sprawozdań za rok 2013:
- Prezes OSP Zbigniew Lizut przedstawił sprawozdanie z działalności organizacyjno - statutowej, z którego wynika, że w roku 2013 w akcjach ratowniczych straż uczestniczyła 12 razy, w tym: w gaszeniu pożarów 8 razy natomiast  w likwidacji miejscowych zagrożeń 7 wyjazdów. Zanotowano 2 wyjazdów poza teren naszej gminy . W akcjach p.pożarowych uczestniczyli wszyscy druhowie czynni posiadający odpowiednie przeszkolenie i wchodzący w skład Jednostki Operacyjno Technicznej. W kursach szkoleniowych uczestniczyło ogółem 6 strażaków. W siedzibie OSP przeprowadzano zbiórki szkoleniowe dla 30 strażaków i 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Straż dysponuje 2 samochodami, lekkim "Ford" i średnim "Star".  Stan techniczny  Forda Transita jest dobry, natomiast samochód "Star" między innymi, ze względu na swój staż - ponad 20 lat służby, ma już prawa emerytalne - sprawia problemy techniczne, z którymi kierowcy - konserwatorzy muszą się zmagać. Od kilku lat OSP Krościenko zabiega o nowy średni samochód, również w 2013 r. prowadzono rozmowy z Wójtem Gminy, jednakże bezskuteczne - brak środków. W roku sprawozdawczym pozyskano nowe wyposażenie:  ubrania, rękawice, buty specjalne, myjka ciśnieniowa do węży, pompa elektryczna.  Przeprowadzono spotkania strażaków z młodzieżą przedszkolną i szkolną. Wygłoszono10 prelekcji o tematyce zagrożeń pożarowych i wypalania traw, pokazy ratownictwa medycznego i gaszenia pożarów, kurs udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej dla MDP. Prowadzono Dni Otwartej Remizy w ramach Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadzono eliminacje środowiskowe i gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP). OSP uczestniczyła w uroczystościach okolicznościowych, państwowych i religijnych. Wybudowano i poświęcono pomnika pamięci strażaków ochotników z Krościenka Wyżnego, utworzono  Izbę Tradycji Strażackich, zadbamp o oprawę św. Wielkanocnych, Bożego Ciała, zabawę Andrzejkową i Sylwestrową, uczestniczymy w obchodach Dnia Niepodległości. Wykonano prace naprawcze, remontowe i porządkowe ogólny koszt to 25 tys.zł. Jednostka współpracuje ze strażakami ze Słowacji - Niżny Mirosow, Oddziałami Związkowymi OSP, WORD, zakładami, przedszkolami i szkołami oraz urzędami i instytucjami. Z różnymi wynikami uczestniczyliśmy w zawodach sportowo pożarniczych na szczeblu gminnym jak i powiatowym w Kobylanach. Drużyna sportowa uczestniczyła w turnieju piłki nożnej i siatkowej. Do OSP należy 63 strażaków w tym do Jednostki Operacyjno - Technicznej - 35 oraz 19 członków MDP w tym 6 dziewczyn- to ewenement oczywiście przyjemny, bo w historii OSP kobiet nigdy nie było. Nastąpiły zmiany w Zarządzie, z funkcji wiceprezesa i naczelnika zrezygnował Robert Wójcik w jego miejsce został powołany Daniel Pelczar, natomiast zastępcą Naczelnika został Marcin Michna.
-  Sprawozdanie  finansowe za 2013 r. i projekt planu finansowego na 2014 rok przedstawił Skarbnik dh  Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym dochody własne wyniosły ponad 20 tys. zł.w tym dotacja KSRG- 11.000 zł, darowizny-6000 zł, dotacja Związku-3171 zł. Wydatki zamknęły się w kwocie ponad 27 tys. zł. z czego ponad  18 tys. zł. przeznaczono na zakup sprzętu, koszty remontów, umundurowania,projektora multimedialnego, krzeseł, biurka,dresy MDP oraz koszty organizacji OTWP, pokazów, zbiórek szkoleniowych. W planie na br. przewidziano dochody w wysokości ponad 29 tys. zł. Natomiast po stronie wydatków kwotę ponad 17300. zł. przeznaczoną na pokrycie kosztów planowanych remontów i zakupu nowego sprzętu pożarniczego. Do budżetu Gminy zgłoszono zapotrzebowanie na kwotę ok. 327 tys.zł przeznaczoną między innymi na zakup samochodu, zestawu hydraulicznego, motopompy Tohatsu.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Przewodniczący tej Komisji dh Antoni Frydrych. Komisja zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2013. 
       Po sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji, podczas której członkowie mieli okazje do wyrażenia własnej oceny pracy Zarządu i swojego zdania na temat realizacji zadań statutowych.
       Przewodniczący Komisji Mandatowej dh Damian Liput odczytał protokół, z treści którego wynikało, że spośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu uczestniczy ponad 85% strażaków, stąd Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania Uchwał i wniosków. 
      W kolejnym punkcie porządku zebrania przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniami oraz  udzieleniem zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Po jednogłośnym  udzieleniu absolutorium, dh Daniel Pelczar  przedstawił plan działalności na 2014 r.
      W dalszej kolejności nadszedł czas na wolne głosy i wnioski oraz przemówienia zaproszonych gości.  Głos zabierali: st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP Krosno przedstawił statystyki odnosząc się do działalności pożarowej, kosztów szkoleń i finansów na zakupy sprzętu,  płk Mieczysław Prugar stwierdził iż widoczne jest zaangażowanie druhów w działalność czego dowodem są podejmowane inicjatywy, życzył wszelkiej pomyślności. Jan Omachel -Wójt, przedstawił plan wydatków gminnych na straże pożarne na 2014 r. oraz przytoczył terminy zakończenia  modernizacji remizy.  Ks. Wiesław Kałamarz podziękował strażakom za prace na rzecz Parafii,   st. bryg. Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie  podkreślił udział ochotników strażaków w akcjach pożarowych, wagę dobrego przygotowania teoretycznego i praktycznego oraz zdeklarował pomoc w przeszkoleniu strażaków z Krościenka w PSP Brzozów.  Zauważył też konieczność przyśpieszenia rozbudowy remizy, jest nie wiele jednostek z tak duża ilością strażaków a zwłaszcza młodzieży. Marek Aftanas zadeklarował pomoc przy organizacji działalności z młodzieżą w tym finansową.

        Po tej części komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały Walnego Zebrania w sprawie działalności organizacyjno programowej oraz przyjętych przez Komisję wniosków wynikłych w czasie dyskusji. Najważniejsze wnioski to:
1) kontynuować prace związane z  wyposażeniem w eksponaty  Izby Tradycji Strażackich.
2) kontynuować działania związane z remontem  i modernizacją budynku OSP we współpracy z   władzami gminnymi(wójt i rada gminy Krościenko Wyżne).
3)pozyskanie środków na poprawę wyposażenia JOT,
4)zorganizować festyn i piknik strażacki,
5) przeprowadzić nabór wśród uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
6) wyposażyć zmodernizowaną już świetlicę w nowe stoliki i krzesła oraz w sprzęt komputerowy,  medialny oraz Internet by najmłodsi strażacy mogli w niej rozwijać swoje zainteresowania,
7) w szkołach i przedszkolach przeprowadzić Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Plastyczny "Młodzież zapobiega pożarom" i "Nasza Straż Pożarna". Jako stałe działanie przyjąć do realizacji "Akcję - bezpieczny przedszkolak" założenia i cele tej akcji upowszechniać również wśród uczniów szkół działających w Krościenku Wyżnym. Realizując Akcję Bezpieczny Przedszkolak należy współpracować z WORD Krosno, Policją, PSP.
8) skierować na pożarnicze szkolenie podstawowe 10 druhów oraz 3 druhów przeszkolić pod kątem kwalifikacji naczelników i dowódców,
9)kontynuować  podjętą w 2013 r. inicjatywę zmierzającą do nadania naszej jednostce w roku jubileuszowym 2018 ( 120-lecie ) nowego sztandaru oraz wykonania tablicy upamiętniającej to wydarzanie.

W kolejnym punkcie porządku zebrania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dh Jacek Pniak przedstawił protokół z prac tej Komisji.
      Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący  zebrania  podziękował wszystkim za współpracę, przybyłym gościom, strażakom za głosy w dyskusji, członkom komisji za sprawną pracę podczas zebrania i oddał dalsze prowadzenie zebrania  Zbigniewowi Liputowi - Prezesowi OSP Krościenko Wyżne, który wyraził słowa serdecznego podziękowania szczególnie tym strażakom którzy bezpośrednio biorą udział w gaszeniu pożarów. Podziękował Przedsiębiorcom, Dyrektorom szkół i Kierownikom jednostek działających na terenie naszej gminy za dobrą współpracę z OSP oraz wyraził wolę kontynuacji prowadzenia konstruktywnej współpracy ze wszystkimi, którzy są chętni taką współpracę podjąć. Podziękował przybyłym gościom i zaprosił na krótką część nieoficjalną. Na zakończenie życzył wszystkim sukcesów i pomyślności w Nowym 214 Roku.