© Since 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Galeria- ostatnio dodane:
Uszkodzone przez wiatr poszycie dachowe
OSP Krościenko Wyżne - absolutorium za 2012 r. udzielone.

W sobotę 9 lutego 2013 r. o godzinie 17.00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym.  W zebraniu udział wzięło ponad 70 osób. Spośród  zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli: Dariusz Sobieraj -Wiceprzewodniczący Sejmiku Podkarpackiego, Jan Kuźnar - Prezes Związku Oddziału Gminnego ZOSP RP Krościenko Wyżne, Mieczysław Prugar - płk pożarnictwa -członek ZOP ZOSP RP w Krośnie, Ks. Wiesław Kałamarz - Proboszcz Parafii, Jan Szmyd -  Komendant PSP w Brzozowie, Jan Omachel - Wójt Gminy, Agnieszka Prugar-Nowak - radna Rady Gminy, Paweł Lorens - radny Rady Gminy, Waldemar Socha - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Eugeniusz Such - Prezes Raf Jedlicze -członek wspierający, Krzysztof Podkul - Prezes OSP Pustyny, Marek Fejkiel - Naczelnik OSP Pustyny, Marek Aftanas - Dyrektor Gimnazjum- radny Rady Powiatu Krośnieńskiego, Rafał Przymusiński- Kierownik GOSiR , Maria Nowak - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Maria Fejkiel - Wiceprzewodnicząca KGW, Wiesław Mezglewski - Dyrektor Handlowy Sieci Sklepów „S” w Krośnie, Dariusz Szmyd - przedsiębiorca MEBLO-DARK, Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Żywiec i Jan Liput - członkowie honorowi.
       Zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne  - dh Zbigniew Liput.  Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu hymnu strażackiego oraz  powitaniu wszystkich przybyłych na Walne Zebranie, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został  Jan Kuźnar natomiast funkcję protokolanta  powierzono dh Grzegorzowi Gruszce. Realizując przyjęty porządek obrad, walne zebranie wyłoniło komisje statutowe związku tj.: mandatową, uchwał i wniosków oraz skrutacyjną. Przewodniczący Komisji Mandatowej dh. Damian Liput odczytał protokół, z treści którego wynikało, że spośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu uczestniczy ponad 85% strażaków, stąd Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania Uchwał i wniosków.  Po stwierdzeniu prawomocności zebrania, wysłuchano sprawozdań z działalności za okres od 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
Jako pierwszy głos zabrał Prezes OSP Zbigniew Lizut przedstawiając sprawozdanie z działalności organizacyjno - statutowej, z którego wynika, że w roku 2012 w akcjach ratowniczych straż uczestniczyła 27 razy, w tym: w gaszeniu pożarów 15 razy natomiast  w likwidacji miejscowych zagrożeń 12 wyjazdów. Zanotowano 7 wyjazdów poza teren naszej gminy (Korczyna, Iskrzynia, Krosno i Zalesie). W akcjach p.pożarowych uczestniczyli wszyscy druhowie czynni posiadający odpowiednie przeszkolenie i wchodzący w skład Jednostki Operacyjno Technicznej. W kursach szkoleniowych uczestniczyło ogółem 5 strażaków. W siedzibie OSP przeprowadzano zbiórki szkoleniowe dla 25 strażaków  i 7 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W kursach specjalistycznych uczestniczyło 5 strażaków w tym 3 zdobyło kwalifikacje udzielania pomocy medycznej, 2-ch odbyło przeszkolenie podstawowe pożarnicze. Straż dysponuje 2 samochodami, lekkim „Ford” i średnim „Star”.  Stan techniczny  Forda Transita jest dobry, natomiast samochód „Star” między innymi, ze względu na swój staż - ponad 20 lat służby, ma już prawa emerytalne - sprawia problemy techniczne, z którymi kierowcy - konserwatorzy muszą się wzmagać. Od kilku lat OSP Krościenko zabiega o nowy średni samochód, również w 2012 r. prowadzono rozmowy z Wójtem Gminy, jednakże bez skuteczne -brak środków. W roku sprawozdawczym pozyskano nowe wyposażenie: agregat prądotwórczy 7 KW, ubrania specjalne, topory, hełmy, gaśnice 6 kg. i inne Przeprowadzono spotkania strażaków z młodzieżą przedszkolną i szkolną. Wygłoszono 4 prelekcje o tematyce zagrożeń pożarowych, zorganizowano akcję „Bezpieczny przedszkolak”, pokazy ratownictwa medycznego i gaszenia pożarów. Prowadzono Dni Otwartej Remizy w ramach Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W śród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadzono eliminacje środowiskowe i gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP), 5 pogadanek  na temat wypalania traw na nieużytkach, zabezpieczano ruch drogowy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, OSP była organizatorem dwudniowego pikniku strażackiego, uczestniczyła w uroczystościach okolicznościowych, państwowych i religijnych. Podjęto inicjatywę budowy pomnika pamięci strażaków ochotników z Krościenka Wyżnego oraz utworzenia Izby Tradycji Strażackich. Jednostka współpracuje ze strażakami ze Słowacji - Niżny Mirosow, Oddziałami Związkowymi OSP, WORD, Zakładami, przedszkolami i szkołami oraz urzędami i instytucjami.
        Sprawozdanie  finansowe za 2012 r. i projekt planu finansowego na 2013 rok przedstawił Skarbnik dh  Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym dochody własne wyniosły ponad 15 tys. zł., wydatki zamknęły się w kwocie ponad 19 tys. zł. z czego ok. 17 tys. zł. przeznaczono na zakup sprzętu, koszty remontów, umundurowania, instrumentów muzycznych oraz koszty organizacji OTWP, pokazów, zbiórek szkoleniowych. W planie na br. przewidziano dochody w wysokości ponad 22 tys. zł. Natomiast po stronie wydatków kwotę ponad 20 tys. zł. przeznaczoną na pokrycie kosztów planowanych remontów i zakupu nowego sprzętu pożarniczego.
       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Przewodniczący tej Komisji dh Antoni Frydrych. Komisja zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2012. 
       Po sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji, podczas której członkowie mieli okazje do wyrażenia własnej oceny pracy Zarządu i swojego zdania na temat realizacji zadań statutowych.
       Korzystając z okazji Wiceprezes OSP - Jan Kuźnar w uzupełnieniu sprawozdania z działalności   poruszył tematy innych zadań zrealizowanych 2012 r., a które nie mogły być ujęte w sprawozdaniu przedstawionym przez Prezesa, ponieważ centralnie narzucony wzór sprawozdania nie przewiduje opisu działań, które strażacy dodatkowo wykonali. Tak wiec przedstawił statystykę obecności druhów na zebraniach Zarządu i zebraniach ogólnych, która wyniosła 95 %, zaznaczył udział Michała Śliwińskiego (ucznia Gimnazjum) w eliminacjach powiatowych OTWP gdzie zajął 3 miejsce. Omówił organizację, przebieg i uzyskane efekty w czasie pokazów strażackich przeprowadzanych dla uczącej się młodzieży oraz osiągnięte efekty akcji „Bezpieczny przedszkolak” i  konkursu plastycznego „Nasza Straż Pożarna”. Przedstawił stopień zaangażowania się druhów w organizację pikniku strażackiego oraz w pokaz bojowości w czasie pikniku rodzinnego organizowanego przez Samorządowe Przedszkole. Przypomniał, iż dobrze na tle podkarpackich jednostek wypadła nasza OSP - w plebiscycie gazety codziennej „Nowiny” na strażaka i jednostkę roku 2012 ( kolejno 6 miejsce Dariusz Gruszka,  17 miejsce  na Podkarpaciu OSP Krościenko Wyżne ). Szczegółowo omówił sprawy: utworzenia Izby Tradycji Strażackich, zbierania i ewidencjonowania eksponatów, budowy pomnika pamięci strażaków i aktualnego stanu zaawansowania robót oraz przedstawił też wyróżnienie za odtworzenie i prowadzenie kroniki, jakie otrzymał dh Grzegorz Gruszka w czasie Powiatowego Konkursu Kronik OSP w Iskrzyni. Poruszył również sprawę modernizacji remizy, która jest odciągana w czasie przez władze gminne. W bieżącym roku modernizacji dalej nie będzie, gdyż    inwestycja ta nie została ujęta w budżecie gminy.
      W kolejnym punkcie porządku zebrania przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniami oraz  udzieleniem zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Po  udzieleniu absolutorium, dh Robert Wójcik przedstawił plan działalności na 2013 r.
      W dalszej kolejności nadszedł czas na wolne głosy i wnioski oraz przemówienia zaproszonych gości. Jan Kuźnar podziękował wszystkim strażakom za aktywny udział w działaniach strażacki, Zarządowi pogratulował uzyskania absolutorium i poprosił o dalsze angażowanie się druhów w rozwój Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym tym bardziej że 2013 r. będą przeprowadzone zawody sportowo pożarnicze. Głos zabierali również: płk Mieczysław Prugar stwierdził iż widoczne jest zaangażowanie druhów w działalność czego dowodem są podejmowane inicjatywy, życzył wszelkiej pomyślności. Jan Omachel -Wójt, przedstawił plan wydatków gminnych na straże pożarne na 2013 r. Stwierdził jednocześnie, iż modernizacja remizy OSP Krościenko Wyżne z pewnością nie będzie wpisana do realizacji na 2013 r. z braku środków finansowych. Jest prawdą że złożono wniosek do RPO- działanie termomodernizacyjne,  gdzie w całościowym wniosku modernizacja remizy jest ujęta, jednakże termin akceptacji wniosku trudno przewidzieć. Ks. Wiesław Kałamarz stwierdził, iż Patron strażaków św. Florian nie tylko gasi pożary ale, też daje nadzieję na lepsze i bezpieczniejsze czasy.  Jan Szmyd - Komendant PSP w Brzozowie  podkreślił udział ochotników strażaków w akcjach pożarowych, wagę dobrego przygotowania teoretycznego i praktycznego w czasie likwidacji pożarów. Zauważył też konieczność rozbudowy remizy, w Pustynach jest nowy obiekt, Krościenko zostaje w tyle.
        Po tej części komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały Walnego Zebrania w sprawie działalności organizacyjno programowej oraz przyjętych przez Komisję wniosków wynikłych w czasie dyskusji. Najważniejsze wnioski to:
1) kontynuować prace związane z budową pomnika pamięci strażaków OSP Krościenko Wyżne w uznaniu ich zasług w ponad wiekowym  pielęgnowaniu podstawowych wartości „Bóg-Honor-Ojczyzna” „Bogu na Chwałę, Ludziom na pożytek” oraz umacnianiu więzi z tut. społeczeństwem i dążenie do rozwoju ochotniczej działalności przeciwpożarowej.
2) kontynuować  działania zmierzające do odpowiedniego wyposażenia w eksponaty  Izby Tradycji Strażackich.
3) kontynuować działania związane z remontem świetlicy. Jako pilną sprawę należy traktować rozbudową i modernizacją budynku OSP we współpracy z władzami gminnymi(wójt i rada gminy Krościenko Wyżne).
4) zorganizować dwa festyny strażackie w tym Piknik Strażacki przyjmując go do realizacji jako zadanie coroczne.
5) przeprowadzić nabór wśród uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjumdo Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
6) wyposażyć świetlicę w nowe stoliki i krzesła oraz w sprzęt komputerowy,  medialny oraz Internet by najmłodsi strażacy mogli w niej rozwijać swoje zainteresowania,
7) w szkołach i przedszkolach przeprowadzić Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” i „Nasza Straż Pożarna”. Jako stałe działanie przyjąć do realizacji „Akcję - bezpieczny przedszkolak” założenia i cele tej akcji upowszechniać również wśród uczniów szkół działających w Krościenku Wyżnym. Realizując Akcję Bezpieczny Przedszkolak należy współpracować z WORD Krosno, Policją, PSP.
8) skierować na pożarnicze szkolenie podstawowe 10 druhów oraz 3 druhów przeszkolić pod kątem kwalifikacji naczelników i dowódców,
9) z okazji 115-lecia tut. OSP podjąć inicjatywę zmierzającą do nadania naszej jednostce w roku jubileuszowym 2018 ( 120-lecie ) nowego sztandaru oraz wykonania tablicy upamiętniającej to wydarzanie.
10) kontynuować prace związane z utworzeniem strażackiego zespołu muzycznego.
W kolejnym punkcie porządku zebrania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dh Grzegorz Lorens przedstawił protokół z prac tej Komisji.
      Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący  zebrania  podziękował wszystkim za współpracę, przybyłym gościom, strażakom za głosy w dyskusji, członkom komisji za sprawną pracę podczas zebrania i oddał dalsze prowadzenie zebrania  Zbigniewowi Liputowi - Prezesowi OSP Krościenko Wyżne, który wyraził słowa serdecznego podziękowania szczególnie tym strażakom którzy bezpośrednio biorą udział w gaszeniu pożarów. Podziękował Przedsiębiorcom, Dyrektorom szkół i Kierownikom jednostek działających na terenie naszej gminy za dobrą współpracę z OSP oraz wyraził wolę kontynuacji prowadzenia konstruktywnej współpracy ze wszystkimi, którzy są chętni taką współpracę podjąć. Podziękował przybyłym gościom i zaprosił na krótką część nieoficjalną. Na zakończenie życzył wszystkim sukcesów i pomyślności w Nowym 2013 Roku.

                                                         
                                                                                   


                                                                                                                                               Zarząd
                                                                                                                                   OSP Krościenko Wyżne

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne (fot. M. Liput)