© Since 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne 2012
W sobotę 28 stycznia 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym.  W zebraniu udział wzięło około 60 osób. Z pośród  zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli: Brygadier Jan Szmyd- Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, Jan Kuźnar - Prezes ZG ZOSP w Krościenku Wyżnym, Marek Aftanas - Dyrektor Publicznego Gimnazjum  i Radny Powiatu Krośnieńskiego, Rafał Przymusiński - Dyrektor GOSiR,  Delegacja OSP Pustyny, Wacław Socha - Dyrektor ds. Szkoleń i BRD WORD w Krośnie, Przedsiębiorcy: Kazimierz Pelczar - Firma „Pelmet”, Sławomir Marszałek -Sieć sklepów „Groszek” Eugeniusz Such - Prezes RSR RAF Jedlicze, Wieław Mezglewski -Prezes handlowy Sieci sklepów „S”.
Zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne  - dh Zbigniew Liput.  Po wysłuchaniu hymnu strażackiego i  powitaniu wszystkich przybyłych na Walne zebranie, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został  Jan Kuźnar. Funkcję Sekretarza powierzono dh Grzegorzowi Gruszce. Na wniosek dh Jana Kuźnara zebranie dokonało zmian w porządku obrad, który w dalszej kolejności został jednogłośnie przyjęty do realizacji. Wybrano komisje: Mandatową, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjną. Przewodniczący Komisji Mandatowej dh. Damian Liput odczytał protokół z treści którego wynikało, że z pośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu uczestniczy ponad 74% strażaków stąd Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania Uchwał i wniosków.   Po stwierdzeniu prawomocności zebrania, wysłuchano sprawozdań z działalności za okres od 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Sprawozdanie z działalności organizacyjno - statutowej OSP przedstawił Prezes  Zbigniew Liput. W roku 2011 w działalności ratowniczo - szkoleniowej straż uczestniczyła 27 razy w tym: w gaszeniu pożarów 13 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 14 wyjazdów. Poza teren gminy zanotowano 2 wyjazdy, w tym  do pożaru budynku mieszkalnego w Komborni i  do pożaru w obejściu budynku mieszkalno-gospodarczego w Krośnie. W akcjach p.pożarowych uczestniczyli wszyscy druhowie czynni posiadający odpowiednie przeszkolenie. W kursach szkoleniowych uczestniczyło ogółem 8 strażaków. W siedzibie OSP przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 20 strażaków  i 10 zbiórek szkoleniowych dla 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Straż dysponuje 2 samochodami , lekkim „Ford i średnim „Star”.  Stan techniczny  szczególnie Forda nie budzi zastrzeżeń, natomiast samochód „Star” między innymi, ze względu na swój staż - ponad 20 lat służby, już od dłuższego czasu sprawia problemy techniczne z którymi strażacy konserwatorzy ciągle się wzmagają. Od kilku lat OSP Krościenko zabiega o nowy średni samochód, jednak brak możliwości finansowych uniemożliwia zrealizowanie tego zadania. W roku sprawozdawczym zakupiono ze środków własnych ( 8,5 tys zł.) nowe wyposażenie, sprzęt i umundurowanie - SD 44, wentylator, buty specjalne i UPS 2 kpl. podgrzewacz wody, węże i inne. Przeprowadzono 5 pogadanek  na temat wypalania nieużytków, zabezpieczano ruch drogowy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, pokazy gaszenia pożarów np. samochodu osobowego. OSP była organizatorem lub uczestniczyła w uroczystościach okolicznościowych, państwowych i religijnych. Sprawozdanie  finansowe i projekt planu finansowego na 2012 rok przedstawił Skarbnik dh  Andrzej Glazar. W okresie sprawozdawczym dochody własne wyniosły ponad 25 tys.zł, wydatki zamknęły się w kwocie ponad 18 tys. zł z czego ok. 13 tys. zł to zakupy sprzętu, koszty remontów, umundurowania oraz organizacja różnych konkursów i uroczystości. W planie na br. przewidziano dochody w wysokości ponad 22 tys. zł. Natomiast po stronie wydatków kwotę ponad 18 tys. zł przeznaczoną na pokrycie kosztów planowanych remontów i  zakupu nowego sprzętu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Przewodniczący tej Komisji dh Antoni Frydrych. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2011. Po sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji, podczas której członkowie mogli wypowiedzieć swoje zdania na temat realizacji przez zarząd zadań statutowych. W kolejnym punkcie porządku zebrania przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniami oraz  udzieleniem zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Po głosowaniu i udzieleniu absolutorium, dh Robert Wójcik przedstawił plan działalności natomiast  dh Andrzej Glazar omówił szczegółowo plan dochodów i wydatków na rok 2012. Dokumenty te przyjęto jednogłośnie. W dalszej kolejności nadszedł czas na wolne głosy i wnioski oraz przemówienia zaproszonych gości. Brygadier Jan Szmyd - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie przedstawił statystykę zagrożeń, podkreślił udział ochotników strażaków w akcjach pożarowych, poinformował o planie szkoleń i ćwiczeń dla strażaków z jednostek OSP. Zauważył też brak na zebraniu orkiestry dętej,  Prezes Zarządu Gminnego Jan Kuźnar podziękował wszystkim strażakom OSP Krościenko Wyżne za  zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańcom gminy w tym za bezinteresowną pomoc w ratowaniu zarówno ludzkiego życia jak i dobytku podczas pożarów, powodzi lub innych nieszczęść. Stwierdził też, że istotne znaczenie dla bytu strażackiego mają działania profilaktyczne i kulturalne i w ślad za tym, złożył kilka wniosków do planu działalności na 2012 r.  Po tej części komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekt uchwały Walnego Zebrania  w sprawie działalności organizacyjno programowej oraz przyjętych przez Komisję wniosków wynikłych w czasie dyskusji. Wnioski i Uchwałę  przyjęto jednogłośnie. W kolejnym punkcie porządku zebrania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dh Grzegorz Lorens przedstawił protokół z prac tej Komisji.  Wskutek wyczerpania porządku Walnego Zebrania, Przewodniczący Jan Kuźnar  podziękował wszystkim przybyłym gościom, strażakom za głosy w dyskusji, członkom komisji za sprawną pracę podczas zebrania. Poinformował też, że 13 stycznia 2012 r. przedstawiciele Zarządu przeprowadzili z muzykami orkiestry dętej rozmowę dotyczącą współpracy i dalszej działalności jak również przynależności do OSP, jednak zapewne propozycja wójta gminy była bardziej skuteczna, a kasa gminna nie mniej mobilizująca do szybkiego opuszczenia świetlicy OSP. Muzycy sami dokonali wyboru więc trzymanie kogoś w straży za „wszelką cenę” byłoby błędem.  Na zakończenie oficjalnej części również Zbigniew Liput - Prezes OSP Krościenko Wyżne wyraził słowa serdecznego podziękowania szczególnie tym strażakom którzy bezpośrednio biorą udział w gaszeniu pożarów. Podziękował Przedsiębiorcom, Dyrektorom szkół i Kierownikom jednostek działających na terenie naszej  gminy za pomoc okazywaną OSP oraz   dotychczasową współpracę. Oznajmił, że  orkiestra dęta była zaproszona na Walne Zebranie, jednak nie skorzystała z zaproszenia. 20 stycznia tego roku, bez informowania Zarządu OSP przeniosła swoją siedzibę do pobliskiego przedszkola. Podobno tam mają cieplej,  lepszą opiekę w tym finansową i standardowe warunki lokalowe. Kończąc życzył wszystkim sukcesów i pomyślności w Nowym Roku.

                                                                                                        Zarząd OSP
                                                                                                    Krościenko Wyżne