© Since 2011 OSP Kroœcienko Wyżne
Wszystkie treœci sč chronione przez prawo autorskie i nie mogč byæ kopiowane bez wyraŸnej zgody i aktywnego odniesienia do Ÿródła!
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
Słowacja - Nižnę Mirošov 2011
                                                       OSP Kroœcienko Wyżne w Nižnęm Mirošovie
               31 lipca 2011 w słowackiej miejscowoœci Nižnę Mirošov miały miejsce uroczystoœci zwičzane z oddaniem do użytku i poœwiêceniem nowego budynku, samochodu i sztandaru tamtejszej jednostki Straży Pożarnej. Nasza jednostka OSP  Kroœcienko Wyżne wraz z Orkiestrč Dêtč została zaproszona do uczestnictwa w tych podniosłych uroczystoœciach.
             Już o godzinie 8.00 przed remizč zaczêli gromadziæ siê druhowie z seniorskiej drużyny pożarniczej, gdyż po oficjalnych uroczystoœciach zaplanowane zostały tam Miêdzynarodowe Zawody Pożarnicze.  Po skompletowaniu drużyny i niezbêdnego sprzêtu, pod dowództwem prezesa OSP Kroœcienko Wyżne dh Zbigniewa Liputa udaliœmy siê w kierunku przejœcia granicznego w Barwinku. Za nami  podčżał bus z członkami orkiestry dêtej -tym razem pod przewodnictwem dh Mieczysława Hebdy. W miejscowoœci Dukla do naszego ,,konwoju’’ dołčczyli druhowie z OSP Kobylany wraz ze swoim komendantem dh Janem Mrozińskim i razem udaliœmy siê w dalszč drogê.
              Po przybyciu na miejsce zostaliœmy bardzo serdecznie powitani przez Staroœcinê Nižnego Mirošova i po uformowaniu szyku wraz z Pocztem Sztandarowym udaliœmy siê na miejsce uroczystoœci pod nowo oddany budynek. Prawdziwč furorê na Słowacji robiła nasza orkiestra dêta, która choæ w nieco okrojonym składzie, dodała kolorytu tej uroczystoœci co chwile zbierajčc za swoje wystêpy gromkie brawa od miejscowej ludnoœci.
               Nižnę Mirošov  to mała miejscowoœæ jednak doœæ specyficzna - obok siebie znajdujč siê dwa koœcioły różnych wyznań: greko katolicki i prawosławny, dlatego też poœwiêcenia dokonywali duchowni jednego jak i drugiego wyznania. Po oficjalnych przemówieniach
i podziêkowaniach  przedstawiciel władz samorzčdowych wraz z miejscowym komendantem straży pożarnej dokonali symbolicznego przeciêcia wstêgi. Nastêpnie prezesi OSP Kroœcienko oraz OSP Kobylany złożyli na rêce Staroœciny Nižnego Mirošova pamičtkowe puchary i wyrazili słowa podziêkowania za zaproszenie na tak podniosłe uroczystoœci.
            Po zakończeniu czêœci oficjalnych w takt marsza granego przez  orkiestrê dêtej wszyscy przemaszerowali ulicami tej niezwykle kameralnej miejscowoœci w kierunku stadionu gdzie miały  siê odbyæ zawody sportowo- pożarnicze.
            Nasza drużyna pomimo tego że nie wystčpiła w najmocniejszym składzie zaprezentowała siê bardzo dobrze zdobywajčc I miejsce
i przywożčc do Polski okazały puchar. Skład drużyny OSP Kroœcienko Wyżne:  Perłowski Radek, Gruszka Grzegorz, Szmyd Grzegorz, Michna Marcin, Prach Bogdan, Glazar Gabriel, Lorens Grzegorz, Pojnar Mariusz.
             Na miejscu jeszcze raz mogliœmy siê przekonaæ o niezwykłej goœcinnoœci i serdecznoœci naszych południowych sčsiadów okazywanej nam na każdym kroku. Miejscowi bardzo dbali także  o to aby nie zabrakło nam ich lokalnego przysmaku - strażackiego gulaszu  (odpowiednika naszej strażackiej grochówki) jednak z całym szacunkiem dla tej potrawy to nasza grochówka bije jč na głowê.
             Pod wieczór utrudzeni i trochê zmêczeni, ale bogatsi o kolejne strażackie doœwiadczenia wróciliœmy do naszej jednostki.
                                                                                                                                                                              Gruszka Grzesiek