© Since 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
                                                               Obchody Dnia Strażaka w OSP Krościenko Wyżne.

       W trzeciomajowe popołudnie w naszej miejscowości strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzili Dzień Strażaka. Co prawda wspomnienie św. Floriana przypada 4 Maja, jednakże obchody Dnia Strażaka połączono z 221 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości strażackie rozpoczęły się o godzinie 15:00 przemarszem na cmentarz parafialny, gdzie zapalono znicze na grobach druhów strażaków, którzy odeszli. Następnie kompania przemaszerowała do kościoła, w którym odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin. Po zakończonej Mszy Świętej strażacy i zaproszeni goście udali się na plac przy strażnicy OSP, gdzie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie członków OSP na strażaków oraz wręczenie odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa oraz wysługę lat.
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał dh Mieczysław Hebda z rąk Członka Zarządu Oddziału Powiatowego w Krośnie dh Zbigniewa Liputa w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Krościenku Wyżnym dh Jana Kuźnara oraz Komendanta PSP w Brzozowie bryg. Jana Szmyda. Odznaczeni za wysługę lat zostali:
- dh Antoni Frydrych - 50 lat
- dh Andrzej Glazar - 35 lat
- dh Karaś Marcin - 15 lat
- dh Jan Pietruszka - 10 lat
- dh Mariusz Pojnar - 10 lat
- dh Stanisław Pelczar -10 lat
- dh Michał Pietruszka - 5 lat
- dh Marcin Pietruszka - 5 lat
- dh Kamil Biały - 5 lat
- dh Jarosław Kostyrka - 5 lat
- dh Konrad Kielar - 5 lat
Wreczenia odznaczeń dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Krościenku Wyżnym dh Jan Kuźnar, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Dariusz Sobieraj, Komendant PSP w Brzozowie bryg. Jan Szmyd oraz Prezes OSP Krościenko Wyżne dh Zbigniew Liput.

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny oraz wykonywać polecenia przełożonych
ŚLUBUJĘ
strzec postanowień statutu OSP, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Ślubowanie tej treści od 17 strażaków przyjął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Krościenku Wyżnym dh. Jan Kuźnar. Następnie Prezes OSP Krościenko Wyżne dh. Zbigniew Liput przystąpił do pasowania na strażaków druhów z naszej jednostki. Ślubowanie złożyli i zostali pasowani na strażaków: Kamil Biały, Gabriel Glazar, Konrad Kielar, Jarosław Kostyrka, Bartosz Krauz, Mateusz Liput, Edwin Lorenc, Marcin Pietruszka, Michał Pietruszka,  Sebastian Pelczar, Przemysław Surmacz, Maciej Tomkiewicz, Radosław Turoń, Grzegorz Urban, Adrian Wiszyński, Bartosz Wójcik, Michał Zarych.
Uroczystości uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Pan Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Eugeniusz Such - Prezes RSR RAF Jedlicze, bryg. Jan Szmyd - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, Paweł Lorens - Radny naszej gminy, Agnieszka Prugar - Nowak - Radna naszej gminy oraz członkowie honorowi naszej jednostki: Kazimierz Glazar, Jan Habrat, Jan Liput. Po uroczystości i poczęstunku Prezes Jan Kuźnar w przemówieniu przybliżył wszystkim druhom i gościom historię naszej jednostki, kalendarium ważniejszych wydażeń związanych z funkcjonowaniem OSP Krościenko Wyżne, sylwetki prezesów oraz naczelników, którzy w poprzednich latach sprawowali władzę w jednostce. Treść tego przemówienia opublikowana jest poniżej.

       Dzień Strażaka odbywa się w maju, a więc w tradycyjnym okresie strażackich uroczystości, spotkań i świętowania. Są to też Dni Ochrony Pożarowej, ale czas ten również skłania do rozważań i refleksji na temat trudów i niebezpieczeństw, jak również dumy i satysfakcji z pracy strażaków i z działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Bez żadnej przesady można powiedzieć że strażacy się wzięli  z potrzeby życia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Istotą straży jest skuteczne przeciwstawianie się niebezpieczeństwu, które pojawia się nagle i nieoczekiwanie. Jest w tym niewątpliwie coś z samarytanizmu, ale przede wszystkim chęci godnego spełnienia ratowniczego obowiązku sprostania wyzwaniu, które stawia zagrożenie. W dzisiejszych czasach strażacy już nie tylko gaszą pożary, ale także zmagają się z innymi niebezpieczeństwami, na które jesteśmy narażeni.
W minionych latach swoją pracą i postawą potrafiliśmy wyrobić w społeczeństwie przekonanie, że umiemy udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy jej oczekują niezależnie od rodzaju zagrożenia.
Na przestrzeni dziejów OSP Krościenko Wyżne  przez szeregi strażackie przewinęło się wielu druhów, wiele pokoleń. Proszę zastanowić się - czy jest w naszej wsi druga, jakaś organizacja, która by zawsze, zarówno w czasie prosperity, ale także wojny, niepokojów społecznych, różnych klęsk była wierna swej miejscowości i jego mieszkańcom. Ranga, jaką cieszy się nasza organizacja strażacka, jest niewątpliwie zasługą ludzi, którzy do tej organizacji należą od lat i znani są ze swojej ofiarności w walce z żywiołem, znani są z pracy społecznej, jak i umacniania samej organizacji.
     Jeśli byśmy szczegółowo prześledzili czasy  już dzisiaj historyczne dojdziemy z łatwością do przekonania, że zmiany pokoleniowe, a w ślad za tym kadrowe w naszym przypadku zawsze przyczyniały się do wzbogacenia jednostki zarówno w sprzęt jak i kadry strażaków. Początki działalności ( 1898 r. )  z pewnością były trudne  lecz nie było też okresu łatwego, a jednak potrafiliśmy jako zespół stworzyć organizację, z której jesteśmy dumni, a z którą zżywamy się i chętnie w jej życiu uczestniczymy. Nasi pradziadowie zapoczątkowali coś, czego my jesteśmy kontynuatorami, zasiali pęd do niesienia bezinteresownej  pomocy innym niezależnie od charakteru zagrożenia.  Tamtym pionierom pożarnictwa nie było łatwo, bo jak podaje „Księga Pamiątkowa” z obchodów 110 lecia OSP Krościenko Wyżne - pierwsze mundury zakupiono w dopiero 1909 r. W 1910 r. ręczna sikawkę czterokołową. Ten sprzęt zakupiono z darów mieszkańców. Stan druhów - 16 osób. W tym czasie Naczelnikiem był Franciszek Fejkiel - pierwszy naczelnik naszej OSP. Po 1920 r. zakupiono drugą sikawkę ręczną oraz węże parciane. Jedna strażnica znajdowała się na stronie południowej ( koło kościoła ) druga strażnica ( drewniana szopa) na stronie północnej ( Sołtysówka). Naczelnikiem był Ignacy Filar.
W 1926 zakupiono dalszy sprzęt gaśniczy, hełmy i mundury - stan jednostki 29 druhów.  1927 mieszkańcy ufundowali sztandar, jest on ozdobnikiem uroczystości do dnia dzisiejszego, wymaga on już zabiegów konserwacyjnych, jednak jeszcze nam służy . W roku 1936 liczebność wynosiła 37 czynnych i 8 wspierających - Naczelnikiem był Roman Żywiec.
W 1931 zakupiono 2 drabiny i 2 lampy naftowe.
W 1934 dokonano podziału jednostki na oddział ratowniczy i oddział wodny. Oddziały liczyły po 10 osób. W czasie wojny straż działała w ograniczonym zakresie prowadzono tylko działalność przeciwpożarową. Niemcy zdewastowali i zdekompletowali lub zniszczeli część sprzętu pożarniczego. Po Wojnie 10.09.1945 r.  na zebraniu strażackim podjęto decyzję o odbudowie i skompletowaniu  wyposażenia. W 1966 r. jednostka otrzymała pierwszy samochód „Studebacker”, w 1972 otrzymano samochód Żuk. W 1984 stara 666, a w 1990 eksploatowany do dzisiaj star 244, w 2003 nabyto Forda Transita. Od 1947 Naczelnikiem zostaje Franciszek Podkul i pełni tę funkcje do roku 1988 ( 41 lat).
Starą strażnicę, tą obok wybudowano w latach 1956 - 1975 r. prezesem był Ignacy Filar
W 1982 wykonano wspinalnie, a w 1986 r. powołano  Komitet do budowy nowej remizy ( Przewodniczący Komitetu Zdzisław Lorens), którą ukończono w 1991 r.- aktualny Dom Strażaka. Naczelnikiem był Jan Habrat. W tym też roku 5 maja obiekt poświęcono oraz poświęcono nowy sztandar. Prezesami  byli kolejno: Jan Patla, Władysław Szypuła, Michał Marszałek.
W 1997 jednostkę włączono do KSRG. W 1998 OSP liczyło 63 członków, w 2001 - 58 osób- Naczelnik Zdzisław Lorens, a od 2004 funkcję Naczelnika pełni Robert Wójcik. Funkcję Prezesa pełni od stycznia 2006 roku Zbigniew Liput. W 2008 r.  zaewidencjonowanych jest   46 czynnych druhów i 19 MDP razem 65 osób.
Prezesi: Ignacy Podkul, Ignacy Filar, Władysław Piękoś, Jan Szmyd, Franciszek Habrat, Józef Glazar, Jan Patla( 21 lat), Władysław Szypuła, Michał Marszałek, Edward Szmyd i aktualnie Zbigniew Liput (7 lat).
W działalności OSP ważną rolę odgrywali również Wiceprezesi, Sekretarze i Skarbnicy oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Lecz o sile, dominacji Straży decydujące znaczenie ma liczba i zaangażowanie druhów zwyczajnych - niefunkcyjnych. Bo kimże byłby wódz bez armii.  
Nieocenioną rolę odgrywa też wychowanie rodzinne w duchu niesienia pomocy bliźniemu. Nasza jednostka może się szczycić z liczby rodów z których wywodzą się strażacy. Często bywa tak że pradziad należał do straży, a teraz jego prawnukowie decydują o losach straży. Spośród rodów można wymienić:  Glazarów i to dwa oddzielne rody,  Lorensów, Szmydów,  Frydrychów, Pelczarów, Liputów, Gruszków (potomkowie Fr. Podkula) Pietruszków, Pniaków, Białych.
Gdyby sięgnąć pamięcią wstecz  i przeanalizować osiągnięcia można bez trudu wyciągnąć wniosek, że każde pokolenie wniosło swój wkład w rozwój jednostki, zawsze dominował rozwój i zwiększanie wyposażenia i liczby członków. Oczywiście były okresy zastoju, jednak po zmianie kierownictwa zaległości szybko nadrabiano. Ostatnie 10 lecie to prawdopodobnie jeden z najlepszych okresów w działalności naszej OSP.  Poddając analizie wyniki badań opinii publicznej przekonamy się, że żadna instytucja, grupa społeczna czy zawodowa nie osiągnęła tak wysokiego poziomu zaufania społecznego jak straż pożarna. Wysoki, bo ponad 90% wskaźnik zaufania i sympatii, jakim cieszy się straż pożarna, jest najlepszą, bo sformułowaną przez społeczeństwo definicją etosu strażackiej służby. Świadczy to jednoznacznie o jej prestiżu oraz pełnej aprobacie społecznej dla codziennej służby ratowniczo - gaśniczej. Zapewne dzieje się tak dlatego, że straż pożarna, zarówno państwowa jak ochotnicza, postrzegana jest jako organizacja bardzo pożyteczna, ponad polityczna, ponad ustrojowa, która niesie za sobą wartości humanistyczne i jest symbolem idealistycznego zaangażowania się w ludzkie sprawy zwłaszcza ratowania życia, zdrowia i mienia.
Cały okres istnienia OSP upływał  w naszej jednostce pod znakiem dużej aktywności i sumiennego wykonywania nałożonych na nas zadań i obowiązków. Zrealizowaliśmy większość zaplanowanych zadań i zamierzeń, uczestniczyliśmy we wszystkich najważniejszych uroczystościach i spotkaniach związanych z działalnością OSP. Druhowie z OSP Krościenko Wyżne byli aktywni i widoczni podczas różnych uroczystości i spotkań nie tylko na terenie naszej gminy, ale również poza jej granicami. Strażacy uświetniali swą obecnością uroczystości religijne, takie jak procesje czy obchody Świąt Wielkanocnych, uczestniczyliśmy w obchodach świąt państwowych i samorządowych, jak również towarzyszyliśmy w ostatniej drodze naszych druhów strażaków.
Dzisiaj możemy stwierdzić, że okres funkcjonowania został dobrze wykorzystany dla dalszego umacniania naszej działalności organizacyjnej, podniesienia gotowości bojowej oraz podniesienia autorytetu i znaczenia OSP wśród społeczeństwa naszej miejscowości i gminy, w której nasza jednostka zajmuje znaczące i jak sądzę widoczne miejsce.
Realizując hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”  strażacy ochotnicy dobrze służyli  społeczeństwu.
       Za ofiarność Waszej służby, za tą niezawodność, za to, że zawsze jesteście ze społeczeństwem, to nie tylko jeżeli chodzi o pożary ale we wszystkich trudnych chwilach, bo jesteście tą służbą, która zawsze w trudnych momentach pomaga i ratuje. Życzę Wam przede wszystkim, żeby Wasza służba była służbą skuteczną, ale bezpieczną. W tym bezpieczeństwie starają się nam pomagać inne organizacje, jednostki samorządowe i rządowe, jednak nic nie zastąpi tego przysłowiowego szczęścia, które albo się ma albo się go nie ma. Oby Was nigdy nie opuszczało w Waszej służbie. Oby tak jak misja głosi „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”, żebyście się zawsze spotykali ze strony ludzi z wdzięcznością, na jaką zasługujecie za to wszystko co robicie.
W to dzisiejsze Strażackie Święto, Święto Floriana pragnę wyrazić naszą olbrzymią wdzięczność i wieczną pamięć za te starania w czasie których nie szczędziliście, ani własnego zdrowia, ani własnego czasu. Dzisiejszy dzień to również okazja, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, aby Wasza praca sprawiała Wam zawsze satysfakcję, a wdzięczność społeczności zawsze jej towarzyszyła.
       Również serdeczne podziękowania należy skierować do naszych sponsorów, lokalnego samorządu, osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy nas wspierają moralnie i finansowo. Są zawsze z nami, a także do całego naszego społeczeństwa - mieszkańców Krościenka Wyżnego i okolicy, którzy nam zaufali a my tego zaufania nie zawiedziemy.

dzien strazaka 2012 (1)
dzien strazaka 2012 (2)
dzien strazaka 2012 (3)
dzien strazaka 2012 (4)
dzien strazaka 2012 (5)
dzien strazaka 2012 (6)
dzien strazaka 2012 (7)
dzien strazaka 2012 (8)
dzien strazaka 2012 (9)
dzien strazaka 2012 (10)
dzien strazaka 2012 (11)
dzien strazaka 2012 (12)
dzien strazaka 2012 (13)
dzien strazaka 2012 (14)
dzien strazaka 2012 (15)
dzien strazaka 2012 (16)
dzien strazaka 2012 (17)
dzien strazaka 2012 (18)
dzien strazaka 2012 (19)
dzien strazaka 2012 (20)
dzien strazaka 2012 (21)
dzien strazaka 2012 (22)
dzien strazaka 2012 (23)
dzien strazaka 2012 (24)
dzien strazaka 2012 (25)
dzien strazaka 2012 (26)
dzien strazaka 2012 (27)
dzien strazaka 2012 (28)
dzien strazaka 2012 (29)
dzien strazaka 2012 (30)
dzien strazaka 2012 (31)
dzien strazaka 2012 (32)
dzien strazaka 2012 (33)
dzien strazaka 2012 (34)
dzien strazaka 2012 (35)
dzien strazaka 2012 (36)
dzien strazaka 2012 (37)
dzien strazaka 2012 (38)
dzien strazaka 2012 (39)
dzien strazaka 2012 (40)
dzien strazaka 2012 (41)
dzien strazaka 2012 (42)
dzien strazaka 2012 (43)
dzien strazaka 2012 (44)
dzien strazaka 2012 (45)
dzien strazaka 2012 (46)
dzien strazaka 2012 (47)
dzien strazaka 2012 (48)
dzien strazaka 2012 (49)
dzien strazaka 2012 (50)
dzien strazaka 2012 (51)
dzien strazaka 2012 (52)
dzien strazaka 2012 (53)
dzien strazaka 2012 (54)
dzien strazaka 2012 (55)
dzien strazaka 2012 (56)
dzien strazaka 2012 (57)
dzien strazaka 2012 (58)
dzien strazaka 2012 (59)
dzien strazaka 2012 (60)
dzien strazaka 2012 (61)
dzien strazaka 2012 (62)
dzien strazaka 2012 (63)
dzien strazaka 2012 (64)
dzien strazaka 2012 (65)
dzien strazaka 2012 (66)
dzien strazaka 2012 (67)
dzien strazaka 2012 (68)
dzien strazaka 2012 (69)
dzien strazaka 2012 (70)
dzien strazaka 2012 (71)
dzien strazaka 2012 (72)
dzien strazaka 2012 (73)
dzien strazaka 2012 (74)
dzien strazaka 2012 (75)
dzien strazaka 2012 (76)
dzien strazaka 2012 (77)
dzien strazaka 2012 (78)
dzien strazaka 2012 (79)
dzien strazaka 2012 (80)
dzien strazaka 2012 (81)
dzien strazaka 2012 (82)
dzien strazaka 2012 (83)
dzien strazaka 2012 (84)
dzien strazaka 2012 (85)
dzien strazaka 2012 (86)
dzien strazaka 2012 (87)
dzien strazaka 2012 (88)
dzien strazaka 2012 (89)
dzien strazaka 2012 (90)
dzien strazaka 2012 (91)
dzien strazaka 2012 (92)