© Since 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!

        Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże  Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wytycza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.
         Bieżący rok to okres w którym  dobiegła końca 5-letnia kadencja obecnego Zarządu OSP Krościenko Wyżne i z tego powodu  12 lutego w Domu Strażaka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. W większości takich spotkań, prócz druhów z naszej jednostki biorą udział także zaproszeni goście, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych związków, a także powiatowe władze PSP.
          W bieżącym roku zebranie zaszczycili swą obecnością między innymi:
-  Płk. pożarnictwa w stanie spoczynku - Mieczysław Prugar,
-  Komendę Miejską PSP reprezentował - mł. Bryg. mgr inż. Jan Szmyd
-  V- ce Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego - Pan Dariusz Sobieraj
-  Wójt Gminy Krościenko Wyżne - Pan Jan Omachel
-  Prezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym - dh Jan Kuźnar,
-  Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym - dh Edward Bargiel,
-  Skarbnik Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym - Pan Grzegorz Prugar,
-  Radny Gminy Krościenko Wyżne -  Paweł Lorens,
-  Członek Wspierający - mł. Bryg. Eugeniusz Such,      
-  Dyrektor Szkoły Podstawowej - Marta Such,
-  Dyrektor Gimnazjum - Marek Aftanas,
-  Prezes OSP Pustyny - dh Krzysztof Podkul
- Naczelnik OSP Pustyny - dh Marek Fejkiel
- Współwłaściciel Firmy „Pelmet”- Pan Kazimierz Pelczar
-  Dyrektor Zarządzający Sieci Sklepów „S”- Pan Wiesław Mezglewski
- Właściciel Firmy ,,MARCONII”- Pan Mariusz Frydrych
- Kierownik GOSiR Krościenko Wyżne - Pan Przymusiński Rafał.
Przybyli także druhowie, którzy noszą godność członka honorowego OSP Krościenko Wyżne w osobach: Jan Liput, Michał Marszałek, Jan Habrat i Jan Podkul.
          Wszystkich przybywających gości witała orkiestra dęta, która pod batutą swojego kapelmistrza Macieja Filara jak co roku koncertowała w strażackiej świetlicy już przed rozpoczęciem zebrania. W tym roku frekwencja na zebraniu była tak wysoka że malutka świetlica Domu Strażaka ledwo pomieściła ciągle przybywających druhów i gości.
           Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 17 uroczystym odegraniem przez Strażacką Orkiestrę Dętą hymnu Związku OSP RP. Następnie otwarcia zebrania  i powitania przybyłych gości dokonał prezes OSP Krościenko Wyżne dh Zbigniew Liput.  Na samym początku głos zabrał V- ce Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego - Pan Dariusz Sobieraj. W swym wystąpieniu serdecznie podziękował za zaproszenie i wyraził pełne poparcie dla starań związanych z rozbudową Domu Strażaka w Krościenku Wyżnym. 
            Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania - został nim jednogłośnie prezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym dh Jan Kuźnar, które sprawnie prowadził je według wcześniej przegłosowanego programu. Kolejnym punktem spotkania był wybór sekretarza zebrania -  został nim dh Grzegorz Gruszka, a także wybór Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków. W skład tej pierwszej weszli druhowie: Such Paweł , Krauz Mieczysław i Lorens Grzegorz, a Komisję Uchwał i Wniosków utworzyli druhowie: Liput Damian, Pniak Jacek i Biały Krzysztof  .
         Kolejnym punktem zebrania było przedstawianie sprawozdań za ubiegły rok. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności OSP Krościenko Wyżne złożył prezes jednostki dh Zbigniew Liput. W swoim wystąpieniu przedstawił dokonania naszej jednostki w okresie sprawozdawczym. Zwrócił uwagę że miniony rok był bardzo pracowity z powodu klęsk powodzi jakie przetoczyły się przez nasz kraj. Jeszcze raz podziękował wszystkim druhom biorącym udział w tych jakże trudnych akcjach. W ubiegłym roku nasza jednostka 107 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 7 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 100 razy (działania przeciwpowodziowe).
      Przeważająca część tych akcji to wyjazdy po za teren naszej gminy, a nawet powiatu do pomocy powodzianom. . Wyjazdy takie niejednokrotnie trwały kilka dni -  jednak zawsze znajdowali się druhowie gotowi zostawić swoje codzienne sprawy i obowiązki  śpiesząc z pomocą innym ludziom. Jednostka brała udział w akcjach przeciwpowodziowych w Gorzycach, Sandomierzu, Tarnobrzegu, Jaśle, Ropczycach, Jasionowie i Krośnie. 
           Prezes Liput zwrócił uwagę na fakt brania przez członków OSP czynnego udziału w różnego typu działaniach prewencyjnych i szkoleniowych. Przykładem były ćwiczenia na obiektach Szkoły Podstawowej -  połączone z ewakuacją dzieci i młodzieży z budynku.
Jednostka aktywnie działała przy organizacji różnego rodzaju uroczystości takich  jak -  Boże Ciało, oprawa Świąt Wielkanocnych, Święto Niepodległości, Dzień Strażaka, Odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego, koncerty orkiestry dętej.
          W okresie sprawozdawczym wyróżnieni zostali następujący druhowie: Prach Bogdan - ,,Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” i Biały Krzysztof- ,, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
         Następnie sprawozdanie finansowe złożył skarbnik OSP Krościenko Wyżne dh Andrzej Glazar, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej - jej przewodniczący dh Antoni Frydrych. Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym nie stwierdziła uchybień w całokształcie działalności statutowej i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP Krościenko Wyżne. Wniosek ten poddano pod głosowanie - druhowie udzielili władzom naszej jednostki absolutorium.
         Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez naczelnika dh Roberta Wójcika planu działalności OSP na rok 2011. Na plan pierwszy wysuwa się tu  rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka przy współpracy z Urzędem Gminy. Jak potrzebne i konieczne są to prace wszyscy uczestnicy zebrania mogli się przekonać na własnej skórze gdyż brak dodatkowych pomieszczeń i jakiegokolwiek zaplecza w naszej remizie nawet podczas tego zebrania był bardzo widoczny.
            Po odczytaniu sprawozdań nastąpił główny  punkt zebrania czyli wybory nowych władz OSP Krościenko Wyżne. Druhowie wybrali  10 kandydatów do pracy w  zarządzie i  3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Następnie odbyło się głosowanie jawne na całe listy kandydatów- obydwie przegłosowano jednogłośnie.
            Nastąpiła przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po przerwie Przewodniczący Komisji Wyborczej dh Such Paweł przedstawił  ukonstytuowane władze OSP Krościenko Wyżne na.                                                                          
Zarząd  ukonstytuował się następująco:
Prezes
                              -Zbigniew Liput
Wiceprezes- naczelnik    -Robert Wójcik
Wiceprezes                      -Jan Kuźnar
Z-ca naczelnika                -Daniel Pelczar
Sekretarz, Kronikarz       -Grzegorz Gruszka
Skarbnik                          -Andrzej Glazar
Gospodarz                        -Marcin Karaś
Członek                           -Stanisław Pelczar
Członek                           -Paweł Dziepak
Członek-(przedstawiciel
               orkiestry dętej)  - Mieczysław Hebda

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący               -Antoni Frydrych
Z-ca Przewodniczącego   -Edward Szmyd
Sekretarz                         -Grzegorz Szmyd

         Kolejnym punktem zebrania była dyskusja i wolne wnioski. Jako pierwszy glos zabrał Wójt naszej Gminy Jan Omachel. Poprawnie ocenił działalność naszej jednostki, pochwalił zarząd OSP za gospodarność, życzył zrealizowania zamierzonych celów- obiecując pomoc w ich realizacji. 
         Następnie głos zabrał  przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Krośnie- mł. Bryg. mgr inż. Jan Szmyd. Na wstępie podziękował druhom naszej jednostki za ofiarny udział w ubiegłorocznych akcjach przeciwpowodziowych poza terenem naszego powiatu. Podziękował za wzorową współpracę naszej jednostki z PSP Krosno, zachęcał do dalszych szkoleń organizowanych przez Komendę w Krośnie. Przy okazji pozytywnie odniósł się  do planów rozbudowy remizy.
       Głos zabrał także Radny Gminy Krościenko Wyżne Paweł Lorens.   Pogratulował prezesowi Zbigniewowi Liputowi  wyboru na kolejną kadencję. Sam jako pracownik kopalnictwa na dowód wzorowej współpracy strażaków z naftowcami złożył na ręce prezesa symboliczną lampę naftową.
         Wielkie słowa uznania za zakończoną 5- letnią kadencję zarządu wyraził płk Mieczysław Prugar.   Przybliżył aktualne zadania i rosnące wymagania dla jednostek OSP z systemu KSRG, zwrócił uwagę na coraz to nowszy sprzęt o którym w dawnych czasach nikt nawet nie marzył i dalszą potrzebę szkoleń dla druhów. Wspomniał  początki swojej pracy w straży- ,,…było trudno i ciężko, a ratować też trzeba było…”    Dziękując za owocną współpracę i dyspozycyjność, zaliczył OSP Krościenko Wyżne do grupy najlepszych jednostek w powiecie.
        Jednym z ostatnich punktów zebrania było przyjęcie uchwał i wniosków do realizacji na nową kadencję Zarządu 2011-2015. Wnioski do realizacji odczytał sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków dh Damian Liput. Głównym celem Zarządu w tej kadencji będzie przy współpracy z Urzędem Gminy rozpoczęcie rozbudowa remizy ze świetlicą dla orkiestry dętej, a także gruntowny remont dotychczasowych pomieszczeń w Domu Strażaka. Planowane są także starania w celu pozyskania średniego samochodu gaśniczego i rozbiórka starej remizy. Druhowie plan na nową kadencję Zarządu przyjęli jednogłośnie.
        Na koniec głos zabrał stary/nowy prezes  jednostki dh Zbigniew Liput składając serdeczne  podziękowania za zaufanie jakie druhowie obdarzyli druhów ze starego zarządu pozwalając im pracować w kolejnej 5- letniej kadencji. 
          Prezes wyraził słowa uznania dla ludzi, którzy w poprzedniej kadencji zarządu w jakikolwiek sposób finansowo wsparli OSP Krościenko Wyżne. Szczególne podziękowania kierując pod adresem panów Kazimierza i Eugeniusza Pelczarów - właścicieli firmy PELMET, a także panu Mariuszowi Frydrychowi właścicielowi firmy MARCONI za przekazanie 1% podatku na OSP Krościenko jako na organizację pożytku publicznego. Prezes wyraził wdzięczność dla pana Wiesława Mezglewskiego - Dyrektora Zarządzającego Sieci Sklepów ,,S’’ za okazaną pomoc naszej jednostce.
     Po wystąpieniu prezesa naszej jednostki, przewodniczący zebrania dh Jan Kuźnar dokonał jego zamknięcia, a wszyscy druhowie udali się na skromny poczęstunek.                                                                                                              
                                                                              Tekst: Gruszka G
.
                                                                            
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011