Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021 za nami.

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne walnych zebrań sprawozdawczych. Na spotkaniach takich dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wytycza się cele i plany na przyszły okres, dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.
Bieżący rok to okres, w którym dobiegła końca 5-letnia kadencja Zarządu OSP Krościenko Wyżne i z tego powodu 12 czerwca w Domu Strażaka
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. Nietypowy termin zebrania wynika z przedłużonej z uwagi na pandemię COVID-19 kampanii sprawozdawczej OSP. Z uwagi na obecną sytuację Zarząd zdecydował na ograniczenie liczby gości do niezbędnego minimum, a znaleźli się wśród nich:
dh Jan Kilar – Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie,
dh Mateusz Liput – Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Prezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym,
mł. bryg. Dariusz Gruszka – Z-ca Dowódcy JRG Krosno – przedstawiciel KM PSP w Krośnie.
Członkowie Honorowi naszej jednostki: Jan Liput, Jan Żywiec, Antoni Frydrych.
Zebranie otworzył Prezes OSP Krościenko Wyżne  – dh Andrzej Glazar.  Po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu hymnów: narodowego i  strażackiego
oraz powitaniu wszystkich przybyłych na Walne Zebranie osób, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Dariusz Gruszka. Funkcję
Sekretarza powierzono dh Grzegorzowi Gruszce.
Realizując porządek zebrania dokonano wyboru Komisji:  Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej oraz Wyborczej. Przewodniczący Komisji Mandatowej – dh Marcin Niepokój odczytał protokół, z treści którego wynikało, że spośród wszystkich członków zwyczajnych (uprawnionych do głosowania) w zebraniu uczestniczy 63% strażaków, co sprawiło, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP w Krościenku Wyżnym jest władne do podejmowania uchwał i wniosków.
Prezes Andrzej Glazar złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 r., z którego wynika, że w akcjach ratowniczych krościeńscy strażacy
uczestniczyli 109 razy, w tym: w gaszeniu pożarów 25 razy, a w likwidacji miejscowych zagrożeń 84 razy. Poza teren gminy zanotowano 27 wyjazdów. W działaniach ratowniczych uczestniczyli wszyscy druhowie czynni, posiadający odpowiednie przeszkolenie i wchodzący w skład Jednostki Operacyjno – Technicznej.  W siedzibie OSP oraz na terenie dworu w Krościenku Wyżnym przeprowadzono zbiórki szkoleniowe. Ten rok był wyjątkowo szczególny dla naszej jednostki nie tylko pod względem wyjazdów. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy, przychylności Wójta i Rady Gminy udało się wykonać odwodnienie naszej remizy, zakupić nowy garaż blaszany. Zakupiliśmy również dzięki środkom z GOPS nowe wyposażenie do prowadzonej przez nas świetlicy, tj. komputer stacjonarny oraz zestaw nagłośnieniowy. Przemalowana została sala główna naszej remizy oraz wykonane nowe meble w pomieszczeniu kuchennym. Ponadto dzięki staraniom Wójta Mateusza Liputa i życzliwości Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego pozyskaliśmy znaczną ilość sprzętu o wartości ok. 24 000 zł. Korzystaliśmy również z dotacji z WFOŚiGW, dzięki czemu kupiliśmy cztery komplety ubrań specjalnych marki Rosenbauer. Strażacy uczestniczyli również w uroczystościach kościelnych i państwowych zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Ponadto, przy współpracy z wójtem gminy przeprowadzona została zbiórka na rzecz Szpitala w Łańcucie, podczas której zebrano liczne artykuły pierwszej potrzeby dla tamtejszych pacjentów.
Sprawozdanie  finansowe za 2020 r. i projekt planu finansowego na 2020 rok przedstawiła skarbnik – dha  Agnieszka Wójcik. W okresie sprawozdawczym
poniesiono m.in. koszty zakupu wyposażenia, jak i koszty naprawy sprzętu, umundurowania, W planie na br. przewidziano
kwoty na pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, wykonanie podbitki dachowej na budynku OSP oraz instalacji wyciągu spalin.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił jej przewodniczący dh Sebastian Pelczar. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie
Zarządowi absolutorium za rok 2020, a dh Sebastian podziękował za współpracę i sumienne wykonywanie obowiązków ustępującemu ze swej funkcji naczelnikowi – dh Pawłowi Szałankiewiczowi.
Po odczytaniu sprawozdań nastąpił główny punkt zebrania, czyli wybory nowych władz OSP Krościenko Wyżne, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego. Druhowie wybrali  10 kandydatów do pracy w zarządzie i 3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Następnie odbyło się głosowanie jawne na przedstawionych kandydatów.
Nastąpiła przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Czynności te nadzorował dh Jan Kilar – Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie. Po przerwie dh Mateusz Florek przedstawił  ukonstytuowane władze OSP Krościenko Wyżne:
Zarząd  ukonstytuował się następująco:
Prezes                               – Andrzej Glazar
Wiceprezes- naczelnik         – Gabriel Glazar
Wiceprezes                        – Wojciech Haręzga
Z-ca naczelnika                  – Radosław Jurczak
Kronikarz                           – Grzegorz Gruszka
Skarbnik                            – Agnieszka Wójcik
Gospodarz                         – Marcin Karaś
Sekretarz                           – Sebastian Pelczar
Gospodarz świetlicy            – Mieczysław Hebda
Członek                             – Marcin Staroń
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący               – Grzegorz Szmyd
Z-ca Przewodniczącego    – Marcin Michna
Sekretarz                        – Klaudia Kielar

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym zostali wybrani: Mateusz Liput, Andrzej Glazar, Gabriel Glazar, Sebastian Pelczar, Paweł Szałankiewicz, Radosław Jurczak, Agnieszka Wójcik. Natomiast jako przedstawicieli do ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym wybrani zostali: Mateusz Liput, Andrzej Glazar, Gabriel Glazar, Paweł Szałankiewicz, Agnieszka Wójcik

Tuż po ukonstytuowaniu się Zarządu miał miejsce szczególny punkt zebrania, podczas którego nadano godność Członka Honorowego dh Edwardowi Szmydowi, wieloletniemu Prezesowi naszej jednostki. Dh Edward przez wiele lat pracował w Komisji Rewizyjnej OSP Krościenko Wyżne. Był wielokrotnie odznaczany, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi. Na pamiątkę otrzymania przez dh Edwarda, prezes Andrzej Glazar wręczył uhonorowanemu pamiątkowy grawerton. Dh Edward podziękował strażakom za otrzymane wyróżnienie, dziękując jednocześnie za wiele lat owocnej współpracy.

Następnie dh Jan Kilar odznaczył członków naszej jednostki Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa

  • Złoty: dh Damian Liput, syn Zbigniewa; dh Stanisław Pelczar, syn Kazimierza
  • Srebrny: dh Marcin Michna, syn Wojciecha,
  • Brązowy: dh Krzysztof Łącki, syn Wiesława; dh Grzegorz Marszałek, syn Kazimierza; dh Sebastian Pelczar, syn Władysława; dh Michał Zarych, syn Krzysztofa
  • Odznaką Strażak Wzorowy odznaczona została dha Agnieszka Wójcik, c. Roberta.
Ponadto Prezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym – dh Mateusz Liput wręczył strażakom naszej jednostki odznaki za wysługę lat:
dh Edward Szmyd, syn Bronisława 55 lat
dh Andrzej Glazar, syn Kazimierza 45 lat
dh Zbigniew Liput, syn Jana 40 lat
dh Robert Wójcik, syn Edwarda 35 lat
dh Daniel Pelczar, syn Stanisława 25lat
dh Stanisław Pelczar, syn Kazimierza 20lat
dh Mariusz Pojnar, syn Czesława 20lat
dh Mieczysław Hebda, syn Stefana 10lat
dh Bartosz Wójcik, syn Roberta 10lat
Tradycją stało się również coroczne wręczanie statuetki dla osoby, która brała udział w większości wyjazdów ratowniczo-gaśniczych. Podobnie jak za rok 2019, wyróżnienie otrzymał dh Stanisław Pelczar.
Kolejnym punktem była dyskusja, podczas której głos zabierali zaproszeni  goście :
– Jan Kilar – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie – podziękował strażakom za ich upór w upowszechnianiu treści strażackich i dążeniu do wzrostu liczebności młodzieży w działalności OSP. Podziękował samorządowi za środki finansowe przeznaczane na działalność przeciwpożarową w gminie. Przybliżył zakres prowadzonych prac nad ustawą o OSP. Podziękował również za lata współpracy, gdyż jak podkreślił, w najbliższych tygodniach zrezygnuje z funkcji Prezesa ZOP ZOSP RP w Krośnie.
– Mateusz Liput – Wójt Gminy – przedstawił ilość środków, które Urząd Gminy przeznaczył na OSP Krościenko Wyżne w 2020 r. Podziękował strażakom za każdy dzień spędzony w remizie, za ofiarność i zaangażowanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Szczególne słowa uznania skierował do druhów: Andrzeja Glazara, Pawła Szałankiewicza i Gabriela Glazara. Ponadto podsumował ubiegłoroczne działania mające na celu pozyskanie nowego wyposażenia, które zakończyły się bardzo dobrym wynikiem.
– mł. bryg. Dariusz Gruszka w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie podziękował wszystkim strażakom za wzorową współpracę z KM PSP Krosno i życzył sukcesów nowemu Zarządowi.
Jednym z końcowych punktów zebrania było wręczenie kopii kroniki OSP dh Janowi Żywcowi, który oryginał przekazał w 2019 r. do Izby Pamięci i Tradycji Strażackich. Dh Jan wspomniał na forum obecnych na zebraniu osób historię prowadzenia wyżej wspomnianej kroniki.
Na końcu spotkania dh Andrzej Glazar podziękował wszystkim za przybycie.