© Since 2011 OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!

                                          Protokół ze Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym
                                                                                    z dnia 12.03.2011 r.


        Otwarcia zebrania dokonał Prezes ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyż.-   dh  Jan Kuźnar. Powitał on zaproszonych gości  w osobach: Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP- dh mgr Jan Kilar, Wójt Gminy Krościenko Wyżne - Pan Jan Omachel, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie - bryg. mgr inż. Jan Szmyd.
Członek Wspierający OSP Krościenko Wyżne- mł. Bryg. Eugeniusz Such oraz wszystkich delegatów  przybyłych na zebranie.
       Na wstępie minutą ciszy uczczono śmierć zmarłych druhów na przestrzeni ostatnich lat. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania. Zgłoszono kandydaturę Członek Wspierający - mł. bryg. Eugeniusza Sucha, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Podczas głosowania został on jednogłośnie wybrany przewodniczącym zebrania. Na podstawie listy obecności stwierdził że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał (100%).  Prowadził  je według programu, który  poddano pod głosowanie. Następnie jednogłośnie wybrano sekretarza zebrania- został nim dh Grzegorz Gruszka.
       Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP- dh mgr Jan Kilar zgłosił propozycje aby ustalić sposób głosowania podczas wyboru nowych władz. Delegaci podczas głosowania zdecydowali że wybory będą jawne.
        Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, a także  Komisji Wyborczej. 
         W  skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli następujący druhowie: Waldemar Pelczar- OSP Pustyny, Edward Szmyd- OSP Krościenko Wyż., Grzegorz Smyd - OSP Krościenko Wyż, a  Komisji Wyborczej  druhowie - Liput Damian - OSP Krościenko Wyż, Pietruszka Jan- OSP Krościenko Wyż, Kijowski Andrzej- OSP Pustyny. Kandydatury obydwu komisji przegłosowano jednogłośnie.
       Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdań.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyż.  za ubiegły rok przedstawił Prezes dh Jan Kuźnar. Następnie sprawozdanie złożył Komendant Gminny dh Zbigniew Liput.
        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Szmyd Grzegorz przedstawił sprawozdanie z działalności swojej Komisji i na koniec wystąpienia złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
         Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
Głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP- dh mgr Jan Kilar. Podziękował on obydwu jednostką za wzorową postawę podczas ubiegłorocznych działań przeciwpowodziowych. Chwalił jednostki za budowy i rozbudowy swoich obiektów. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Krościenko Wyżne Pan Jan Omachel- mówił  o kosztach  budowy remizy na Pustynach i postępach w pozyskiwaniu dokumentacji na rozbudowę Domu Strażaka w Krościenku Wyżnym.
       Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium zostało udzielone przy 5 wstrzymujących się głosach.
       Kolejnym punktem zebrania były wybory nowych władz. Komisja Wyborcza stwierdziła, że Zjazd jest prawomocny, aby podejmować uchwały.
Sekretarz Komisji Wyborczej dh Liput Damian przedstawił kandydatów do ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyż w osobach: Fejkiel Marek, Podkul Krzysztof, Majchrowicz Roman, Liput Zbigniew, Wójcik Robert, Kuźnar Jan, Pelczar Stanisław, Hebda Mieczysław.
     Po odczytaniu propozycji, padł wniosek formalny złożony przez V-ce Prezesa ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym- dh Edwarda Bargla, aby do listy dołączyć kandydaturę Wójta Gminy Pana Jana Omachla. Wniosek ten   przyjęto.
     Listę kandydatów do Zarządu Gminnego przegłosowano jednogłośnie.
Utworzono także listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej w osobach: Frydrych Antoni, Bargiel Edward, Kielar Rafał, Karaś Marcin, Szmyd Grzegorz. Listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej przegłosowano jednogłośnie.                                                                                             
        Nastąpiła przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po przerwie Przewodniczący Komisji Wyborczej  przedstawił  ukonstytuowane władze ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym.
Zarząd  ukonstytuował się następująco:
Prezes
                              -Jan Kuźnar - OSP Krościenko W.
Wiceprezes                      -Robert Wójcik - OSP Krościenko W.
Wiceprezes                      -Jan Omachel - Wójt Gminy
Komendant                      -Zbigniew Liput - OSP Krościenko W.
Sekretarz                         -Fejkiel Marek - OSP Pustyny
Skarbnik                          -Pelczar Stanisław - OSP Krościenko W.
Członek                           -Podkul Krzysztof - OSP Pustyny
Członek                           -Majchrowicz Roman - OSP Pustyny
Członek                           -Hebda Mieczysław - OSP Krościenko W.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący                -Antoni Frydrych- OSP Krościenko W.
Z-ca Przewodniczącego    -Edward Bargiel - OSP Pustyny
Sekretarz                          -Karaś Marcin- OSP Krościenko W.
Członek                            -Szmyd Grzegorz- OSP Krościenko W.
Członek                            -Kielar Rafał - OSP Pustyny
Dokonano także wyboru przedstawiciela do Zarządu na Zjazd Powiatowy ZOSP RP w osobie dh Zbigniewa Liputa - przegłosowano jednogłośnie, a takrze dwóch delegatów na Zjazd Powiatowy w osobach: dh Kuźnar Jan i dh Bargiel Edward- przegłosowano jednogłośnie.
    Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zebranym bardzo ambitny plan pracy na najbliższą kadencję Zarządu. Plan ten przyjęto jednogłośnie.
     Na koniec przewodniczący Zebrania dh Eugeniusz Such pogratulował nowym władzom gminnym i zamkną obrady.

                                                                            
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011
Zjazd Oddziału Gminnego 2011