© Since 2011   OSP Krościenko Wyżne
Wszystkie treści są chronione przez prawo autorskie i nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody i aktywnego odniesienia do źródła!
Negatywnie o prywatyzacji SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym.


Ślad za prośbą Wójta Gminy  Krościenko Wyżne dotyczącą  przedstawienia opinii w sprawie zamierzonego przekształcenia naszego ośrodka zdrowia w niepubliczny ZOZ, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym po wysłuchaniu argumentów wójta, wypracował niżej wymienione stanowisko:

1. Zarząd OSP Krościenko Wyżne zauważa, że ochrona zdrowia jest zadaniem własnym gminy. Stąd władze gminne powinny zachowywać szczególną ostrożność dokonując zmian w strukturze gminnej służby zdrowia, tu chodzi o zdrowie naszego społeczeństwa a nie zyski dla przyszłego przedsiębiorcy.
      W pierwszej kolejności opinię powinien wydać Dyrektor i Rada Społeczna SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym, gdyż organy te posiadają  szczegółową wiedzę w sprawach działalności w tym finansowej tego Zakładu. Nie bez znaczenia, jest tu też zdanie pacjentów przynależnych do ZOZ-u, ich opinia winna w zdecydowanym stopniu wpływać na dalszy tok postępowania. Uważamy, że Gminę Krościenko Wyżne finansowo jest stać na inwestycję w SPG ZOZ tym bardziej iż ma ona większe możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz w tym z programów UE.  Niestety wymienionych opinii jest brak a szczegółowej analizy  możliwości finansowych gminy nikt do tej pory nie przedstawił.
2. W miesiącu bodajże kwiecień/maj 2012 r. Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności w tym finansowe przedstawione przez Dyrektora SPG ZOZ za 2011 r. Z naszych informacji wynika, że SPG ZOZ jest jednostką rentowną, zachowującą płynność finansową, przynoszącą, być może niewielki zysk, jednak nie jest to jednostka nastawiona na osiąganie maksymalnego zysku, jak to ma miejsce w przypadku przedsiębiorstw leczniczych i przeznacza go na zakupy nowego niezbędnego sprzętu medycznego bądź na remonty obiektu.
3. Gmina od kilku lat nie inwestowała żadnych środków w ten Zakład, co utwierdza w przekonaniu, iż jest  on jednostką samodzielną i samofinansującą, wykluczającą potrzebę prywatyzacji.
4. Rozporządzenie MZiOS z dnia 02.02.2012 nie wprowadza większych zmian dostosowawczych w istniejących gabinetach, więc po 2016 r. SPG ZOZ będzie nadal spełniał wymagania i brak jest podstaw by twierdzić, iż po 2016 r. SPG ZOZ nie będzie w stanie zawrzeć kontraktu z NFZ.
5. Bardzo ważnym aspektem sprawy jest pełniony nadzór gminy nad działalnością statutową i finansową SPG ZOZ,  w przypadku
N ZOZ -u gmina nie będzie posiadać żadnych możliwości wpływu na procesy nawet te negatywne, które mogą występować również  w N ZOZ.  W Krościenku Wyżnym POZ obsługuje ponad 3.300 osób więc niewątpliwie jest to spora część mieszkańców stanowiących zachętę wkraczania w tą strukturę dla podmiotów prywatnych.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia oraz brak szczegółowej  analizy finansowej SPG ZOZ -u
i analizy możliwości finansowych budżetu gminy na okres najbliższych lat do zainwestowania w SPG ZOZ, Zarząd OSP wydał opinię negatywną.
Oceniając ofertę MEDICI -1 również nasuwa się wiele wątpliwości, w tym:
- kwota 1,5 mln zł jest kwotą zakładaną ( deklaratywną )  a nie kwotą zobowiązującą do ostatecznego zainwestowania, pismo informacyjne MEDICI trudno uznać w świetle obowiązujących przepisów prawa za ofertę z pełnymi konsekwencjami.
- brak jest szczegółowego określenia jakie faktycznie poradnie powstaną i jaki sprzęt, urządzenia oraz aparatura medyczna, za wyjątkiem biurka i łóżka będzie zakupiona,
- kto dokona i jaka forma będzie przyjęta  do stwierdzenia wydatkowania kwoty 1,5 mln zł,
- jaki wpływ będzie miała gmina na technologię wznoszonego obiektu,
- jakie sankcje będzie stosować w skutek  nie wywiązywanie się z planu rozszerzenia liczby poradni lub świadczenia usług na niskim poziomie a w skrajnych przypadkach odpłatnie, możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy - przypadki i skutki - to tylko niektóre braki,  które należałoby jednoznacznie określić,
Nasuwa się również uwaga, dlaczego nie ogłoszono konkursu ofert, tym samym odmówiono innym  podmiotom złożenia, być może lepszej, bardziej szczegółowej i merytorycznej oferty.
                                                                                                                                    
Zarząd OSP
                                                                                                                                Krościenko Wyżne